Værslevstien

Tema
Sted
Tid

Rekreativt område - Jernbanen
Værslev - Gørlev
1896-

Beskrivelse

Værslevstien er en stiforbindelse på det nedlagte jernbanespor mellem Værslev og Gørlev. Strækningen udgør ca. 14 km af Slagelse-Værslev banen, som er anlagt i 1896-98. I dag er det kun strækningen mellem Gørlev via Høng til Slagelse, der fortsat er farbar. Gørlev-Høng fungerer dog kun som banespor til veterantog. Forbindelsen var under driften forbindelsesled
mellem Nordvestbanen i nord og Vestbanen i syd.

Togdriften ophørte i 1970, hvorefter banelegemet har ligget ubrugt frem til etableringen af stiforbindelsen for gående, cyklende og ridende.

Langs stiforbindelsen ligger Forsinge, Jerslev, Store Fuglede og Gørlev gamle stationsbygninger. I dag er stationsbygningerne omdannet til privatboliger. Store Fuglede station er dog omdannet til produktionsvirksomhed. På strækningen mødes man også bl.a. af gamle ledvogterhuse.

Udover spor af bygninger med funktion forbundet til jernbanen mødes man på strækningen af udsigter til det dyrkede landskab, mens store dele af strækningen er afskærmet af træer og buske, som en grøn tunnel. Herimellem passeres flere gårde, huse, haver og anden bymæssig bebyggelse.

Bærende elementer

 • De fire stationsbygninger tegnet af Heinrich Wenck (DSB’s hovedarkitekt) og alle opført i 1898: Forsinge, Jerslev, Store Fuglede og Gørlev.

Eksisterende bevaringstiltag

 • Åbeskyttelseslinje – Halleby Å
 • Skovbyggelinje, for flere og større dele af strækningen
 • Kirkebyggelinje i Værslev
 • Kirkeomgivelser – Bakkendrup Kirke
 • Kirkeomgivelser – Store Fuglede Kirke
 • Kirkeomgivelser – Værslev Kirke
 • Kulturmiljø Stationsbyen Gørlev
 • Lokalplan nr. 3.1 - For et område i Jerslev nord, Stationsvej
 • Lokalplan nr. 27 - For regulering af mindre byggeri i bykernen i Gørlev by
 • Kommuneplanramme G1.C01 Område til butiksformål
 • Kommuneplanramme G1.R05 Rekreativt område
 • Kommuneplanramme U4.BL09 Blandet bolig og erhverv
 • Kommuneplanramme U1.E03 Erhvervsområde

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Større ændringer i stiforløbet
 • Nedrivninger og om-, til- og nybygning af og ved stationsbygninger og ledvogterhuse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse i størrelse, udformning og materialer, samt manglende vedligeholdelse

Kilder

Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen: Værslevstien, 2012.

Se i øvrigt Kulturmiljø 309-2 Stationsbyen Gørlev.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Tidligere Forsinge station. Bygningen fungerer i dag som privatbolig.

Billede 2.

Gørlev Station. Denne fungerer også i dag som privatbolig. Der er fortsat jernbanespor fra Gørlev til Slagelse via Høng. Jernbanesporet mellem Gørlev og Høng anvendes til veterantogkørsel.

Billede 3.

Gørlev Station fra forsiden, hvor der i dag er indrettet privatbolig. De oprindelige døre er flersprosset som vinduerne og grønne. Døren her er desværre udskiftet, hvilket har forringet bygningens præg som tidligere stationsbygning.

Billede 4.

Jerslev Station, deri dag er omdannet til privatbolig.

Billede 5.

Vejbro henover stien ved Bakkendrup.