Hovedgården Vesterbygård

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Oprindelig en middelalderlig hovedgård, som i sin lange historie har været både bispegods, krongods og adelsgods. I 1719 blev gårdens jorder udvidet med 4 nedlagte gårde i Vesterby og nabogården Saltofte. Fra 1750 til 1843 lå gården under Lerchenborg, men blev atter solgt fra.

Hovedbygningen i sen-empire er opført 1844-46 i én etage med tegltag. I parken lysthus og voldgrave, som også fremgår af kort fra 1800-tallet, og i området i øvrigt alleer, godshuse, smedje, store herregårdsmarker og hovedgårdsdiger, der omslutter størstedelen af jorderne.

Bærende elementer

  • Det storslåede hovedgårdsanlæg med hovedbygning, avlsgård, brolagt gårdsplads og kørearealer, samt stor, delvis muromkranset park med voldgrave og firesidet herregårdsplads(?), alléer og lysthus
  • Små landarbejderhuse og smedjen med dam og bolig
  • Store herregårdsmarker omgivet af diger og gamle, levende hegn og de velafgrænsede skove

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • Flere beskyttede sten– og jorddiger på agerjorden, rundt om det meste af Stumpeskov, på vestsiden af Askeskov og i langs det meste af ejerlavsgrænsen
  • Voldgravene er registreret som § 3 beskyttede naturtyper (søer) og vandløb
  • To fredede fortidsminder med tilhørende 100 meter beskyttelseslinjer i Stumpeskov nord for hovedgården

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Nedrivning eller om-, til– og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
  • Nybyggeri, tilplantning, fjernelse af levende hegn og karaktergivende beplantning og tilgroning på agerjorderne og i parkområdet

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Den lange portfløj, der udgør nordlængen i Vesterbygårds gårdsanlæg, fra nordvest.

Billede 2.

Vesterbygårds enkle empirehovedbygning fra 1844-46, fra nord.

Billede 3.

Den vestlige del af Vesterbygårds avlsbygninger bærer årstallet 1904, fra nord.

Billede 4.

Et stykke vest for hovedbygningen ligger gårdens smedie og smedens hus ved en lille dam, fra nord.

Billede 5. 

Den fine, grundmurede smedie fra 1903 har en række ringe siddende i muren til at fastgøre heste til, fra nordøst.

Billede 6.

To af gårdens landarbejderhuse ved vejen op til Jorløse Tved, fra sydvest.

Billede 7.

Ærtebjerghus, et tidligere ledhus ved Vesterbygårds led mod øst, fra nordvest.