Hovedgården Aunsøgård

Tema
Sted
Tid

Herregård og landskab
Aunsøgård
1231-

Beskrivelse

Gården er nævnt allerede i 1231, den var indtil 1661 en kongelig jagtgård, der i hvert fald blev benyttet af Christian III og Frederik II, dvs. i perioden 1534-88. Gården blev ødelagt under svenskekrigene og blev som så meget andet krongods solgt derefter. I årene mellem 1725 og 1750 oprettedes gården som hovedgård ved inddragelse af et antal bøndergårde. Fra 1750 til 1923 hørte gården under Lerchenborg. Ca. 1780 er gården Svebøllegavn skilt ud som schäferi (dvs. græsningsgård med stort fårehold).

Aunsøgård ligger for enden af en ca. 200 år gammel allé, der fører fra Gl. Svebølle ned over de store skrånende herregårdsmarker til gården ved den nu delvist udtørrede Aunsø. Langs alléen enkelte landarbejderboliger til godset. Gårdens bygninger er nyere, men beliggenheden og kirken (opført i flere faser i 1400- og 1500-årene som herregårdskapel) antyder den middelalderlige oprindelse. Kirken gik ud af kirkeligt brug i 1934 og er i dag en slags museumskirke.

Til Aunsøgård hører en meget betydelig grusindustri, en af Vestsjællands ældste. Godset oprettede i 1884 den første “stenplads”, der fra 1899 havde et sidespor til Roskilde-Kalundborg-banen. Herfra leveredes bl.a. grus og sten til Københavns befæstning.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

 • Det helstøbte anlæg med gårdens bygninger, gårdsplads samt kirken
 • Det omgivende, åbne herregårdslandskab med allé, sø, landarbejderboliger, store dyrkningsflader og levende hegn og skove.

Eksisterende bevaringstiltag

 • Tre fredede fortidsminder (stenkammer og runddysse længst mod vest i kulturmiljøet) (kultsten uden beskyttelseslinje nordøst for gården) samt dele af en beskyttelseslinje længst mod øst, hvor selve fortidsmindet (stenkammer) befinder sige uden for kulturmiljøafgrænsningen
 • Beskyttede sten- og jorddiger i ejerlavsgrænsen mod sydvest samt nord for Avnsøgård
 • § 3 beskyttede naturtyper (sø, vandhuller, mose og eng)
 • Et område er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning rundt om Avnsø gamle Kirke
 • 300 m kirkebeskyttelseslinje rundt om Avnsø gamle Kirke.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Udvidelse af områder med råstofindvinding på ejendommen, som spolerer oplevelsen af herregårdslandskabet med de store marker mv.
 • Om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
 • Fjernelse af karaktergivende beplantning
 • Yderligere udtørring af Avnsø
 • Opførelse af bebyggelse og tekniske anlæg, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring hovedgården.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Kig fra nordøst mod Aunsø kirke og i baggrunden Avnsøgård.

Billede 2.

Kig fra sydøst fra den gamle kirkegårdsmur mod Avnsø kirke og Avnsøgård.

Billede 3.

Udsigt fra vest mod øst langs kirken.

 

Billede 4.

Kig mod Avnsøgård mod øst. Bygningerne er fra slutningen af 1800-tallet og senere.

Billede 5. 

Udsigt fra nordøst over terrænet med mose nord for Avnsøgård.

Billede 6.

Udsigt fra nordøst over terrænet med mose nord for Avnsøgård. Set mod nordøst.

Billede 7.

Udsigt fra vest mod øst. Grusvej tilhørende Avnsøgård.