Landsbyen Bregninge

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Landsby på den magre hedeslette, men tæt ved de frodige enge ved Bregninge Å. I den gamle del af landsbyen med kirke og præstegård er kun et par gårde tilbage (i 1682 var der 9 gårde), og bydelen præges stærkt af et par lange grundmurede længehuse fra omkring 1870, landarbejderboliger til den store gård, Bregningegård, i byens vestlige udkant.

Byen rummer desuden en del ældre gadehuse og omkring vejkrydset i byens østdel en mere stationsbyagtig bebyggelse med karakteristiske hjørnehuse. Her ligger også den tidligere skole fra 1907, tegnet af bygmester Andreas Bentsen, Vallekilde Højskole, med et nybarokt udseende. Landsbyen hænger (historisk) sammen med Bregninge Å og åddal vest for byen.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Bregningegård med de tidligere landarbejderboliger
  • Kirke og præstegård med præstegårdshave
  • Den agrare landsbystruktur med gårde, huse, gadekær, veje samt den gl. skole
  • De mange karaktergivende træer i byen

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • Ti områder er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning rundt om Bregninge Kirke
  • 300 meter kirkebyggelinje rundt om Bregninge Kirke
  • § 3 beskyttede naturtyper (gadekær og kultureng) øst for kirken

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Udtørring eller opfyldning af gadekæret
  • Fjernelse af karaktergivende beplantning i landsbyen
  • Byudvikling o.lign., som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer som slører de historiske strukturer i og omkring byen

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Bregninge gl. skole. Hovedbygningen set fra havesiden. Set fra vest.

 

Billede 2.

Hovedindgangen til Bregninge gl. skole.

 

Billede 3.

Bregninge gl. skole. Fløjen mod sydøst.

 

Billede 4.

Bregninge gl. skole. Hovedbygningen. Set fra nordøst.

 

Billede 5. 

Hus på Kaldredvej 5. Opført i bindingsværk sidst i 1700-tallet. Er i nyere tid udvidet/moderniseret på utraditionel måde.

 

Billede 6.

Kaldredvej 7-9-11. Grundmurede gadehuse fra 1900-1940. Set fra øst.

 

Billede 7.

Kaldredvej 12-14. Ældre bondehus fra ca. år 1850 med udhus. I baggrunden en lille pakhusbygning fra ca. år 1890. Set fra øst.

 

Billede 8.

Kaldredvej 17-19. Lange gadehuse fra ca. år 1860-1880. Set fra øst.

 

Billede 9.

Bregningegård. Stuehuset fra ca. 1925. Pænt eksempel på bedre byggeskik. Set fra sydøst.

 

Billede 10.

Kig fra nord mod Elselyst. Muren ud til vejen er resterne af en sidelænge. Stuehuset er fra ca. år 1920. Tværlænge fra 1864.

 

Billede 11.

Bebyggelse på det sydøstlige hjørne Kalundborgvej/Bregningevej. Grundmurede huse fra ca. år 1900.

 

Billede 12.

Bebyggelse fra ca. år 1900 på Kalundborgvej/Kaldredvej. Set fra sydøst.

 

Billede 13.

Bregninge kirke. Set fra syd.