Tissø-bopladsen

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Løsfund og udgravninger i de senere år har bragt en usædvanligt rig handelsplads fra yngre jernalder og vikingetid frem i lyset. Fundene daterer pladsen til 600-1100 e. Kr. Nedre Halleby Å fungerede i jernalder og vikingetid som forbindelse mellem den internationale sejlrute gennem Storebælt og Kalmargårdsområdet, der var et central- og handelspladskompleks inde ved søen. Omkring Tissøen på dette sted og langs åløbet er desuden lokaliseret bopladser og gravpladsområder.

Bærende elementer

  • De åbne ubebyggede arealer og den markerede hustomt

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • En del af området er erhvervet af staten for at bevare og formidle de arkæologiske værdier. En af de udgravede hustomter er markeret, og der er opført en udstillingsbygning, hvor før Fugledegård lå samt et fugletårn ved søbredden
  • Udpeget som kulturarvsareal af kulturarvsstyrelsen pga. områdets indhold af national og internationalt unikke aristokratiske og sakrale bopladser fra jernalder og vikingetid
  • § 3 beskyttede naturtyper (eng, og mose) samt vandløb i kulturmiljøet

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi
negativt:

  • Dybdepløjning og andre former for dybere jordbearbejdning

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Den ældre af de to broer over (Nedre) Halleby Å, der giver adgang til holmen, der har rummet vikingetidsbebyggelsen, fra syd.

Billede 2.

Nedre Halleby Å, der afgrænser bopladsområdet mod syd, fra vest.

Billede 3.

Det nyopførte besøgscenter, hvor tidligere Fugledegård lå, og hvor der skal være udstilling om bopladsudgravningerne, fra vest.

Billede 4.

Tekstplanche i besøgscentret om fundene i området.