Blindeinstituttet – Synscenter Refsnæs

Tema
Sted
Tid

Forsorgsinstitution
Kalundborg
1898 -

Beskrivelse

Blindeforskolen der i 1928 ændrede navn til Det kgl. Blindeinstitut på Refsnæs, fik sit nuværende navn Synscenter Refsnæs i 2007. Institutionen blev indviet i 1898 og skaber således en mere end 100 års historie. I begyndelsen var tanken, at forskolen skulle placeres så tæt som muligt på blindeinstituttet på Kastelsvej i København, så den kunne integreres mest muligt med det eksisterende blindeinstitut. I 1895 udgav øjenlæge Eiler Hansen værket Unge Blinde i Danmark, der gennem undersøgelser påviste, at årsagen til erhvervet blindhed hos 36 % af alle børn, var udviklet af tuberkulose.
Undersøgelsen påviste yderligere, at nærhed til kysten forbedrede behandlingen af den dengang store folkesygdom, idet masser af frisk luft, lys og søbade suppleret med sund kost havde god effekt på helbredelsen. Forskolen fik derfor sin placering ved kysten på Refsnæs.

Valget faldt på Villa Strandlyst (opført i 1881) ved Kalundborg Fjord og med Kysthospitalet som nærmeste nabo. Skolen åbnede med formålet at være skole, hjem og sanatorium for blinde børn i alderen 6-10 år.

Forskolen viste sig at være en succes og behovet for udvidelse opstod tidligt. Allerede i 1903 blev der således opført en østfløj, så der nu blev plads til i alt 30 elever. Og igen i 1909 tilbyggedes en vestfløj. Denne struktur med den oprindelige hovedbygning med en øst- og vestfløj er bevaret. I 1909 blev også inspektørboligen (senere forstanderbolig) opført. I dag anvendes bygningerne til administration og materialelaboratorium, mens den tidligere forstanderbolig kun anvendes til enkelte kontorfaciliteter og opbevaring af materiel.

I 1916 købte man naboejendommen og indrettede denne til hjælpeskole - Vestskolen. I 1921 og 1928 opførtes hhv. værnehjem og børnehjem (i dag hhv. kantine og boafdelingen Fjordhøj). Værnehjemmet anvendtes som hjem for ca. 20 piger, der ikke egnede sig til videre uddannelse på blindeinstituttet i København og som ikke havde familie at komme hjem til. Børnehjemmet blev opført på en nabogrund af grosserer Cornelius Stau, som han forærede til Refsnæsskolen. Samtidig fik skolen plads til skole- og nyttehaver, frugtplantage, husdyr m.m.

Siden en større udvidelse i 1940, der inkluderede bl.a. en ny skolebygning, gymnastiksal og svømmehal opført som rundbuehal, er skolen udvidet og vokset af flere omgange primært i 60’er- og 70’erne, og den fremstår i dag som en lille by med veje og stier mellem bygningerne. Dertil er uderummet omkring den tidlige bebyggelse overdækket som klassisk skolegård fra 30- 40’erne, der er med til at give stedet sjæl og karakter af ældre institutionsbebyggelse.

Andre vigtige bygninger at nævne er kedelhuset og vaskeriet fra 1909, hvorfra vaskekonerne bar vasketøjet til kysten. Bygningen anvendes i dag til teknisk personale samt værksted. Nord herfor ligger institutionens første centralkøkken i en større enkeltstående bygning og skaber kontrast til det nærtliggende 70’er-institutionsbyggeri samt tiloversblevne stråtækte stald og lade fra et tidligt husmandssted. Tilsammen danner de meget forskellige bygninger fra flere tider en alsidig bygningshistorisk oplevelse. På den anden side af kystvejen langs stranden er et bevaret badehus og et bådehus, der
står som fysisk bevis på kystens betydning for institutionen og elevernes ophold.

I starten af 60’erne fik de første elever dispensation til at gå ud af Refsnæsskolen og i stedet gå i almindelig skole hjemmefra. I løbet af 70’erne blev dette snarere reglen end undtagelsen for børn der ”kun” er blinde. Fra 1960'erne til i dag har Synscenter Refsnæs udviklet sig fra at være en skole for normaltbegavede, samt lidt dårligere begavede blinde og svagsynede børn til fortrinsvis at være en institution for børn med flere handikap. Udover funktionen som institution for både hjemmeboende og beboere på skolen, udvikles der materialer og vejledninger på Synscenter Refsnæs og stedet fungerer som kursussted for lærere, pædagoger, forældre og børn.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Hovedbygningen (Østskolen) med senere tilbyggede øst- og vestfløje. Den samlede bygning står med kun få ydre ændringer og ligger smukt med græsareal på den sydlige facade, der har udsigt mod fjorden og med en velbevaret skolegård mod nord. 
  • Den tidligere forstanderbolig som både indvendigt og udvendigt er særdeles bevaringsværdig og fremstår næsten uden ændringer siden bygningens opførelse i 1909.
  • Kedelhuset og vaskeriet der ligesom de to ovenstående bygninger kun har fået foretaget enkelte ændringer.
  • Det sammenhængende institutionsbebyggelsesmiljø, der fortæller historien om en helskabt institution, der fungerer som en hel lille by.

Eksisterende bevaringstiltag

Sårbarhed/Trusler

  • Nedrivninger og om-, til- og nybygning af og ved huse og anlæg, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse i størrelse, udformning og materialer, samt manglende vedligeholdelse.

Kilder

  • Refsnæsskolen fra 1898 - 1998 - 100 års jubilæum; Det kongelige Blindeinstituts Forskole på Refsnæs 1898 - 1. november – 1998, Refsnæsskolen, Institut for Blinde og Svagsynede Børn og Unge i Danmark,
    http://www.synref.dk/nyheder/2007/refsnaesskolen_100_aars_jubilaeum/#begyndelsen
  • Palle Bruun Olsen: De første år – om Det Kgl. Blindeinstituts Forskole på Refsnæs.

Kort 1.


Billede 1.

Forskolen på Refsnæs før udvidelsen i 1903. Den ombyggede villa "Strandlyst" bestod kun af en fløj ud mod Kystvejen og stranden. Villaen er opført i 1881 og blev anvendt som privat sanatorium og pensionat indtil statens overtagelse af bygningen i 1898.

Billede 2.

Børn og personale foran bygningerne i 1904 efter udbygningen af forskolen med østfløjen (byhistorisk arkiv).

Billede 3.

Østskolen i 2013. Siden begyndelsen er der foretaget
mindre ændringer bl.a. i form af fjernelse af skorstene, tilføjelse af flere kviste i hele tagets længde, og den oprindelige sidebygning er erstattet to nyere tilbygninger med nødvendig rampe.

Billede 4.

Forskolen i 1909, hvor den blev udvidet med en inspektør- (senere forstander-) bolig, kedelhus (i midten med den høje skorsten) og en vestfløj til den bestående hovedbygning, der således fik sit nuværende udseende.

Billede 5. 

Samling af de ældste bygninger, alle fra 1909. Tidl. forstanderbolig, kedelhus og østskolens vestfløj. De tre
bygninger udgør tilsammen det mest bevaringsværdige
byggeri i kulturmiljøet.

Billede 6.

Den tidligere forstanderbolig, der både udvendigt og indvendigt tjener som en særdeles bevaringsværdig villa med kun få ændringer i forhold til ved opførelsen i 1909.

Billede 7.

Hovedbygningens østfløj. Hovedbygningen ligger tæt på nyere bebyggelse, der forbindes med et sammenhængende stisystem.

Billede 8.

Det tidligere kedelhus og vaskeri med den bevarede skorsten, opført i 1909. Bygningerne har fået lov at stå uden nævneværdige ombygninger.

Billede 9.

Refsnæsskolen set fra luften, der giver indtrykket af en hel lille by (Foto: Dan en gros, Vodskov; fra Palle Bruun Olsen (1983): De første år – om Det Kgl. Blindeinstituts Forskole på Refsnæs; Artikel i Jul i Kalundborg.

Billede 10.

En del af de interne vejforbindelser i den lille by, der udgør Synscenter Refsnæs. Bygningen på billedet er det første centralkøkken med kedelhus og vaskeriet i baggrunden.

Billede 11.

Børnehjemmet opført 1921 (byhist. arkiv).

Billede 12.

Børnehjemmet i 2013. Bygningen står med få ydre ændringer i forhold til opførelsen. Bygningen er senest anvendt som kantine og kan fremadrettet fordelagtigt tjene til andre institutionsformål.

Billede 13.

Det tidl. værnehjem, opført i 1928. Senere opdannet til
boafdeling Fjordhøj.

Billede 14.

Tidl. stald og lade, opført i tilknytning til de nærtliggende frugt- og nyttehaver, der i dag udgøres af en mindre skov. Bygningerne skaber stor kontrast til bl.a. institutionsbyggeriet fra 70’erne og svømmehallen + gymnastiksalen fra 1940’erne. Bygningerne har formentlig oprindeligt været et husmandssted der ved
Refsnæsskolens udvidelse er blevet inddraget i skolens
område.

Billede 15.

Badehuset på stranden syd for Vestskolen. Herfra havde
datidens elever god mulighed for udnyttelse af havvandets helbredende effekter.

Billede 16.

Overdækket stisystem ved hovedbygningens skolegård.
De grøntmalede træstolper leder let tankerne hen på
30'er- og 40’ernes skolegård eller station.

Billede 17.

Svømmehallen fra 1942 som er opført som rundbuehal
med stræbepiller. Svømmehallen er unik i kraft af dens alder og arkitektur.