Landsbyen Kongstrup

Tema
Sted
Tid

Landsbybebyggelse
Kongstrup
1682-

Beskrivelse

Landsbyen har et meget velbevaret gadeforløb samt en tæt bebyggelse af ikke-udflyttede gårde, som byen havde 10 af pr. 1682 og i dag har 7 af. Udskiftning fandt sted i 1796. Gårdene ligger lidt trukket tilbage i forhold til hovedgaden, hvor mindre huse er opført som gadehuse, dels i bindingsværk (1700-tallet), dels i grundmur (1800-tallet).

Gårdene repræsenterer ligeledes forskellige perioders byggemåde. Af særlig kulturhistorisk værdi er den nordvestligst beliggende gård, i dag sommerbolig. Byen rummer en del karaktergivende træer og hegn langs tofter og haver og i landsbyafgrænsningen.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

 

  • Gården på Kongstrupvej 20 og dens omgivelser
  • Den bevarede landsbystruktur med gårde, huse, gadekær og veje.

Eksisterende bevaringstiltag

  • § 3 beskyttet naturtype (gadekær)
  • Beskyttede sten- og jorddige nordøst for gadekæret.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Større ændringer i vej- og gadeforløb samt i den karaktergivende beplantningsstruktur
  • Nedrivninger og om-, til- og nybygning af og ved huse og anlæg, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse i størrelse, udformning og materialer, samt manglende vedligeholdelse.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Gl. bondegård på Kongstrupvej 20. Måske den bedst bevarede på hele øen. Bruges til sommerhus. Opført i grundmur og bindingsværk. Fra ca. 1790 og fremefter. Her ses parti af østlig længe ud mod Kongstrupvej. Fin gammel ladeport. 

Billede 2.

Også Kongstrupvej 20. Hele den østlige længe. Set fra øst.

Billede 3.

Også Kongstrupvej 20. Gårdens nordlige længe. Set fra sydøst over mod naboejendommen Nylykke.

Billede 4.

Også Kongstrupvej 20. Også gårdens nordlige længe. Set fra nordvest ind mod Kongstrup.

Billede 5. 

Også Kongstrupvej 20. Stuehuset.
Opført ca. år 1790 i bindingsværk uden løsholter – typisk for øen.

Billede 6.

Også Kongstrupvej 20. Den vestlige ende af stuehuset, med fine originale vinduer. 

Billede 7.

Detalje af bindingsværket.
Stolpen står direkte på syldstenene. 

Billede 8.

Stuehusets spåntækkede vestgavl. Spåntækning ses sjældent i vore dage.

Billede 9.

Udsigt fra Kongstrupvej inde i Kongstrup mod vandet.
Landsbyen ligger meget fint ned mod kysten, uden forstyrrende bebyggelse. Set fra sydvest. 

Billede 10.

Kongstrupvej 19-21. Nr. 19 er moderniseret til ferieboliger, mens nr. 21 stadig har bevaret sit særpræg.

Billede 11.

Kongstrupvej 26. Landarbejderhus i karakteristisk bindingsværk.
Moderniseret i nyere tid.

Billede 12.

Parti af Kongstrup. Set fra sydvest. Med gammelt bindingsværkshus til venstre ellers grundmurede huse.

Billede 13.

Kig fra engen ved kysten mod landsbyen. Set fra nordøst.
Det er en fin overgang mellem natur og by.

Billede 14.

Gammel gård på Kongstrupvej 33. Grundmuret stuehus ca. år 1850. Set fra vejen. (fra øst).

Billede 15.

Samme gård på Kongstrupvej 33. Kig ind på gårdspladsen.
Bemærk den fine gamle brobelægning. Endvidere ses kampestensbygget længe. En byggeform der er sjældent på øen. (Længen ligger nordsyd). 

Billede 16.

Samme gård på Kongstrupvej 33. Kig hen over gårdspladsen, mod vest. Man ser vestfløjen og noget af sydfløjen. 

Billede 17.

Samme gård på Kongstrupvej 33. Den kampestensbyggede fløj set udefra (fra øst).