Landsbyen Bastrup

Tema
Sted
Tid

Landsbyer
Asnæs, Kalundborg
1682-

Beskrivelse

Byen er oprindelig en rækkeby og eksempel på den lille agrare landsby med kun få gårde tilbage efter udskiftning og udflytning (12 gårde i 1682). Byen er blevet udbygget med en del gade- og husmandshuse, mange i bindingsværk, hvilket giver den en åben og uregelmæssig struktur.

Bastrup ligger lavt i terrænet med omgivne moseområder. Mod nord er moseområdet opdelt i smalle parceller, så de fleste landsbybeboere har haft adgang brændselstørv mv. Bebyggelsen grænser op til Lerchenborg Gods, hvor mange af de oprindelige beboere sandsynligvis har arbejdet. Der har været flere jordløse husmænd i landsbyen.

Den lille landsby har plads til mange træer, og den fremtræder grøn og frodig, da der er god afstand mellem gårde og huse, hvilket underbygger indtrykket af en lidt tilfældig og selvgroet struktur. De ældste landsbyhuse er i varieret tilstand.   

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Blandingen af gårde og huse i en uregelmæssig struktur
  • Levende hegn og hække langs med tofter og haver og i byens afgrænsning mod det åbne land
  • Moseområder indenfor ejerlauget, hvor der har været tørvebrug

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • 3 beskyttet naturtype (gadekær, søer og moseområder)
  • Beskyttet sten– og jorddige i den midterste del af kulturmiljøet

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Om-, til– og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring landsbyen
  • Byudvikling som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring landsbyen
  • Forandringer af tørvebrugenes fremtræden og struktur

Kulturmiljøet kan opretholdes og udvikles, hvis ejendommene vedligeholdes og moseområderne med tidligere tørvebrug ikke vokser til.

Kort 1.


Billede 1.

Den vestlige del af landsbyen med mindre, lave huse, fra
vest.

Billede 2.

Landsbyens tidligere smedje på sydsiden af landsbygaden, fra nordvest.

Billede 3.

Den sydvestligste af de tilbageværende 4 gårde, fra nord.

Billede 4.

Den nordvestligste af de tilbageværende 4 gårde, fra syd.

Billede 5. 

Langt, hvidkalket landarbejderhus på nordsiden af gaden, fra syd.

Billede 6.

Det tilbageværende stuehus til den nordøstligste gård,
Gammelmosegård, fra sydvest.

Billede 7.

Landsbyens østligste gård, fra sydvest.