Ubberup Højskole med Valgmenighedskirke

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

I 1899 oprettedes Ubberup Højskole i den tidligere fattiggård, som blev suppleret med bl. a. gymnastiksal tegnet af Th. Bindesbøl og lærerboliger af Ivar Bentsen i "Bedre Byggeskik"-stil. Udlængerne i kampesten rummede tidligere skolens landbrug.

Højskolemiljøet omfattede også Valgmenighedskirken "Bethlehemskirken" i nabosognet (Kalundborg kommune), opført i 1872-73 efter tegninger af Andreas Bentsen med senere tårn af Ivar Bentsen. Hertil hører præstegård, kapellanbolig, forsamlingssal og rejsestald (opført af egnens bønder i 1870’erne).

På kirkegården ligger bl.a. højskolens grundlægger og første forstander, J. Lindbæk, begravet. Højskolen og Valgmenighedskirken mm. udgør en helhed, som er udtryk for grundtvigianismens gennemslag på Kalundborgegnen.

Bærende elementer

 • Højskolens gårdanlæg med de tidligere avlslænger, gårdsplads, gymnastiksal og stor have
 • Lærerboliger i det omgivende højskolemiljø
 • Kirken, kirkegården og de spredtliggende, men karakterfulde bygninger i området ved kirken
 • De store grønne plæner mellem bygningerne og den fine præstegårdshave
 • Bøgebjergs kuplede højdedrag med gravhøj og flagstang mellem højskolen og kirken samt eng– og overdrevsområdet øst for Bøgebjerg

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

 • Ubberup Højskoles jorder er fredet som landskabsområde
 • Kirkebyggelinje rundt om Ubberup Valgmenighedskirke
 • § 3 beskyttede naturtyper (eng og kultureng) øst for kirken
 • Beskyttet sten– og jorddige nord og syd for kirken

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Nedrivning eller om-, til– og nybyggeri af og ved bygningerne, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
 • Yderligere bebyggelse, fjernelse af karaktergivende beplantning, tilplantning eller tilgroning på de åbne arealer

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Ubberup Højskole, etableret i 1899 i den tidligere fattiggård, hovedbygningen, der er blevet forhøjet med en etage, fra vest.

Billede 2.

Højskolens gymnastiksal, tegnet af Th. Bindesbøll, fra nord.

Billede 3.

Højskolens gymnastiksal, facaden mod haven, fra syd.

Billede 4.

Højskolens store, parkagtige have med tårnagtigt lysthus i hjørnet, fra nordvest.

Billede 5. 

En af lærerboligerne af Ivar Bentsen i "Bedre Byggeskik"-stil

Billede 6.

Det markante højdedrag Bøgebjerg mellem højskolen og valgmenighedskirken, fra øst.

Billede 7.

Valgmenighedskirken "Bethlehemskirken" vest for højskolen. Kirken (1872-73) tegnet af Andreas Bentsen, det senere tårn af Ivar Bentsen, fra nord.

Billede 8.

Valgmenighedskirken omgivet af sin store kirkegård, fra vest.

Billede 9.

J. Lindbæk, højskolens grundlægger og første forstander, er begravet på kirkegården, fra vest.

Billede 10.

Valgmenighedskirkens præstegård, fra vest.

Billede 11.

Præstegården har en stor, romantisk have med et lille vandløb og bro, fra sydøst.

Billede 12. 

Valgmenighedskirkens tidligere graverbolig mellem præstegården og kapellanboligen,
fra nordvest.

Billede 13.

Valgmenighedskirkens kapellanbolig, fra vest.

Billede 14.

Valgmenighedskirkens rejsestald fra 1870-erne nordøst for kirken, fra nordvest.

Billede 15.

Valgmenighedskirken, menighedens forsamlingshus til venstre og rejsestalden til
højre, set fra stien op ad Bøgebjerg, fra øst.