Landindvindingsprojektet Saltbæk Vig

Tema
Sted
Tid

Landindvinding
Saltbæk Vig
1866-

Beskrivelse

Projektet påbegyndtes i 1866 ved anlæg af et havdige mellem Saltbæk og Alleshave, bygning af pumpeværker og gravning af en landkanal.

Efter en årrække var vigen næsten tørlagt, men pengene slap op, og pumperne standsedes midlertidigt. En storm i 1921 gjorde definitiv ende på projektet.

I dag holdes kun en smal landstrimmel tør. Rester af pumpemøller og arbejder- og funktionærboliger på Lille Vrøj er stadig bevaret.

Den inddæmmede vig er rig på fisk, bl.a. karper og suder fra et nedlagt karpedambrug ved vigens østside. Tidligere gik båden til Sejerø fra Saltbæk Vig, senere fra Lille Vrøj. Det er stadig spor efter det tidligere landingssted. I dag er der ikke offentlig adgang til området.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Pumpemøllen og arbejder- og funktionærboliger på Lille Vrøj
  • Den inddæmmede vig og de omgivende enge.

Eksisterende bevaringstiltag

  • Området er naturfredet
  • § 3 beskyttede naturtyper (strandeng, strandoverdrev, overdrev, mose, eng, søer, strandsump, natur- og kultureng) og vandløb
  • Beskyttet havdige langs afgrænsningen mod syd og øst.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af pumpemølle og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
  • Tilgroning på grund af for lavt græsningstryk.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Kort 2.


Billede 1.

Kanalen øst for Saltbæk Vig, på grænsen til Alleshave, syd for Langebjerggård. Set fra sydøst.

Billede 2.

Landskabsparti set fra samme sted som billede 1, men set fra øst.

Billede 3.

Enge ved Saltbæk Vigs vestlige bred. Set mod sydøst.

Billede 4.

Enge ved Saltbæk Vigs vestlige bred. Set mod øst.

Billede 5.

Enge ved Saltbæk Vigs vestlige bred. Set mod nordøst. 

Billede 6.

Enge ved Saltbæk Vigs vestlige bred. Set mod nord.

Billede 7.

Udsigt fra Saltbæk by mod nord.

Billede 8.

Udsigt mod området Lille Vrøj. Set fra sydvest.

Billede 9.

Udsigt over indsø, nord for Mulen. Set fra sydvest.

Billede 10.

Udsigt over den gamle bebyggelse
på Lille Vrøj. Set fra vest.

Billede 11.

Udsigt over den gamle bebyggelse på Lille Vrøj. Set fra nordvest.

Billede 12.

Forrådsbygning fra ca. 1870. Særdeles bevaringsværdig bygning.

Billede 13.

Forrådsbygning fra ca. 1870. Særdeles bevaringsværdig bygning.

Billede 14.

Industriel bygning fra ca. 1930. Bevaringsværdig.

Billede 15.

Staldbygning fra 1885. Særdeles bevaringsværdig.

Billede 16.

Udsigt fra dæmningen vest
for Lille Vrøj. Set mod vest.

Billede 17.

Lindebjerggård, Ubberupmark 2. Gården er et fornemt eks. på bedre byggeskik. Opført år 1933, sandsynligvis efter tegning af arkitekt Ivar Bentzen.
Den er unik ved at der ikke er sket ødelæggende modernisering.
Ligger udenfor kulturmiljøet.
Stuehuset. Set fra sydvest - gadesiden.

Billede 18.

Lindebjerggård, Ubberupmark 2. Stuehuset. Set fra nordvest havesiden.

Billede 19.

Lindebjerggård, Ubberupmark 2. Den vestlige længe. Set fra sydvest.

Billede 20.

Lindebjerggård, Ubberupmark 2. Udsnit af samme vestlige længe. Set fra sydvest.

Billede 21.

Lindebjerggård, Ubberupmark 2. Nordlængen. Set fra nordvest.