Havnsø fiskeri- og havneby

Tema
Sted
Tid

Fiskeri- og havneby
Havnsø
Ca. 1790-

Beskrivelse

Det nuværende Havnsø er opstået omkring den tidligere Havnsø Møllegård med mølle, kro og havn. Af Møllegårdens bygninger eksisterer i dag kun våningshuset, som er opført i 1790. En flot stråtækt bindingsværksbygning, der som den fremtræder i dag, er en pryd for området. Fra 1905 til 1914 var ejeren af Møllegården, hofjægermester Gustav Elias Grüner.

Den nuværende mølle, en hollandsk mølle, der i dag er uden møllevinger, og som nu anvendes til beboelse, blev bygget omkring 1822, i stedet for en tidligere stubmølle, der blæste ned i en storm. Stubmøllen hørte under herregården Krogerup. Efter mølledriften var indstillet, blev møllen indrettet til beboelse i 1973 og er i dag i privateje. Overmøllen er opført i træ og beklædt med pap, og toppen er bådformet og ligeledes beklædt med træ.

Havnsø kro, der brændte d. 4. jan. 2004, var indtil branden en fredet bygning. Fredningen var begrundet i nogle originale vinduer samt noget originalt inventar. Efter branden blev fredningen af den 252 år gamle bygning ophævet. Bygningen er efterfølgende blevet opført, så den udadtil fremtræder som før branden, og som sådan er kroen et betydningsfuldt element i det nuværende havnemiljø. Der har tidligere været købmandsbutik i den nordre gavlende af krobygningen. Denne butik blev nedlagt omkring 1925-30.

Havnen var først i sidste århundrede et lille fiskerleje, hvor befolkningen ernærede sig ved fiskeri og landbrug. I 1906 fik Havnsø en egentlig havn i form af en 220 m lang mole med en vanddybde på 3,7 m. Samme år byggede hofjægermester Gustav Elias Grüner et badehotel, der med de udvidelser, der er sket gennem årene, udgør det bygningsmæssige grundlag for de moderne og tidssvarende hotel- og kursusfaciliteter. Havnsø Hotel og Kursuscenter ligger hvor Havnsø Møllegårds bygninger tidligere lå. Selve havnen udgør fortsat et levende havnemiljø med byggeri som bl.a. havnekontoret, værft og andre havnefacilitetsbygninger, der er tilpasset miljøet.

Bærende elementer

 • Det stråtækte våningshus til Møllegården, bygget i 1790.
 • Havnsø Mølle, bygget i 1822. I møllen forefindes i dag nogle bevaringsværdige mærker på bjælkerne i det indvendige af møllen. Det er dog uvist om disse er firmamærker, initialer på de, der har bygget og repareret på møllen eller måske møllens faste kunder. Over indgangspartiet til møllen ses et skilt, der bringer møllebyggerens navn i erindring. Den
  tidligere fredede Havnsø Kro, der efter branden i 2004 nu er genopført identisk med den oprindelige fra ca. 1822.
 • Havnsø Kolonial og Skibshandel på Havnevej 8. Bygningen, der er opført i 1904, har i tidens løb været gennem flere om- og tilbygninger. Bygningen er en vigtig del af havnemiljøet.
 • Havnemiljøet omkring Havnsø Værft, der bl.a. rummer havnekontor, sejlklub, slæbested, færgeleje samt flere restauranter og caféer.

Eksisterende bevaringstiltag

 • Kommuneplanrammer: S3.R01 – rekreativt område, S3.T01 - Teknisk område/havneformål, S3.C01 – Område til butiksformål, S3.BL02 –
 • Blandet bolig og erhverv, S3.B01 – Boligområde.
 • Lokalplan nr. 3.19 - For mindre udstykning ved Havnsø Mølle og forslag til Tillæg nr. 1
 • Lokalplan nr. 3.8 - For område til offentlige formål i Havnsø by
 • Lokalplan nr. 525 for udbygning af Havnsø Hotel
 • Partiel Byplanvedtægt nr. 2 - For dele af Havnsø by
 • Lokalplan nr. 3.13 - SPAR, Havnsø

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Nedrivning, om-, til- og nybyggeri, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse.

 • Opmærksomheden bør især rette sig mod møllen, der er truet af, at den nødvendige vedligeholdelse er forbundet med store omkostninger, og at disse omkostninger alene påhviler ejeren af den gamle mølle.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Havnsø Hotel, Mølle og Våningshus set fra vandet.

Billede 2.

Isvinter mellem Havnsø og Nekselø, foto fra 1966. I
baggrunden ses til venstre den gamle købmandsforretning, Møllegården samt våningshuset og den gamle mølle bag træerne.

Billede 3.

Havnsø vestre mole. - Bemærk den nyopførte røde
toiletbygning, der er tilpasset havnemiljøet og de eksisterende bygninger.

Billede 4.

Havnsø Værft med ophalerbedding.

Billede 5.

De små røde fiskerhuse opført på havnen på rad og række.

Billede 6.

Sildeeventyr på havnen i Havnsø i 1967. I baggrunden ses Havnevej med købmandsforretningen længst til højre.

Billede 7.

Våningshus og mølle set fra Hotellet.

Billede 8.

Våningshuset set fra møllebakken.

Billede 9.

Havnsø købmandshandel i 1970'erne.

Billede 10.

Havnsø Købmandshandel bygget i 1904. P. Jerndal overtog butikken sidst i 1920'erne.

Billede 11.

Havnsø Mølle ca. 1940 – Havnsø Møllevej th. Møllen er
bygget i 1822 som kornmølle.

Billede 12.

Indgangsparti til Havnsø Mølle. Over porten ses en sten med navnet på møllebyggeren H. A. Stricker samt byggeåret 1822.

Billede 13.

Avisudklip, der desværre ikke er dateret, men det
skønnes at være fra 1980. Der er i møllen dukket nogle
stemplede initialer op på ikke kun den viste bjælke, men også på 3 andre bjælker. Stemplerne viser formentlig initialer på folk, der har bygget og repareret på møllen.

Billede 14.

Den oprindelige Havnsø kro.

Billede 15.

Havnsø Kro i dag med møllen i baggrunden og Havnsø
Hotel og Kursuscenter t.h.

Billede 16.

Paradisgården, der tidligere har huset indre missionske bibelcampings. Havneområdet er udbygget på jord, der oprindeligt var en del af gårdens besiddelse.

Det oprindelige stuehus, brændte ned i år 2017, og blev derefter bygget op fra bunden. Ligner i dag ikke det gamle, men har velbevaret smådetaljer fra det gamle hus.