Alleshave ejerlav

Tema
Sted
Tid

Landsbybebyggelse
Alleshave
1682-

Beskrivelse

Landsbyen, der i 1682 bestod af 16 gårde, og som har ret gode jorde, blev udskiftet o. 1800 i form af en blok-udskiftning og i et sådant omfang, at den gamle landsby blev opløst.

Sidenhen har gårdene ligget jævnt fordelt ud over halvøen, placeret midt på deres dyrkningsjord, som var opdelt og afgrænset af diger og levende hegn, hvoraf de fleste er bevaret endnu.

De enkelte gårdanlæg rummer i forskellig grad bygningsbevaringsværdige elementer. De store vandflader Saltbæk Vig og Sejerø Bugten præger det åbne flade landskab.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Områdets udskiftningsstruktur - gårdene ligger på de blokudskiftede jorder
  • Den opløste bykerne.

Eksisterende bevaringstiltag

  • Området er naturfredet
  • § 3 beskyttede naturtyper (mose, eng, kultureng, vandhuller, søer, mose, kystskrænt, overdrev og strandeng)
  • Et fredede fortidsminder (høj) med tilhørende 100 meter beskyttelseslinje i kulturmiljøets nordøstlige afgrænsning
  • Mange beskyttede sten- og jorddiger på dyrkningsjorden og langs afgrænsningen mod øst.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværd negativt:

  • Enhver form for byggeri, anlæg mv., der bryder blokudskiftningsstrukturen
  • Nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
  • Nybyggeri, tilplantning, fjernelse af levende hegn i dyrkningsskel eller tilgroning på agerarealerne.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Den gl. skole på Alleshavevej fra 1. halvdel af 1800-tallet. I dag indrettet til beboelse. Ret moderniseret. Set fra nordøst.

Billede 2.

Robehøjgård, ved Myretykkevej.
Ældre stuehus. Udlænger af både ældre og nyere dato.
Set fra syd.

Billede 3.

Jord- og stendige nær Lynggård.
Set fra sydvest.

Billede 4.

Kig mod Langbjerggård og
Vesterhavegård. Set fra sydøst.

Billede 5. 

Langbjerggård. Alleshavevej 66. Sydlænge opført i bindingsværk.
Et enestående eksempel på det ældste byggeri på Alleshave.

Billede 6.

Vesterhavegård. Alleshavevej 37. Grundmurede bygninger.
Stuehus fra ca. år 1860. Udlænge fra ca. År 1920.

Billede 7.

Kyststrækning mod vest. Set fra sydøst.

Billede 8.

Kig mod ejendommen Strandly.
Alleshavevej 72. Set fra syd.

Billede 9.

Bondegården Nørrehoved.
Set fra øst.

Billede 10.

Udsigt fra Alleshave over mod Vesterlyng, set på Alleshavevej mellem Strandly og Nørrehoved.
Set fra vest.

Billede 11.

Dige med træbevoksning.
(Ca. 0,5 km. Syd for Strandly).
Set fra nordvest. 

Billede 12.

Landarbejderhus på Myretykkevej fra 1800-tallet. Set fra sydøst.

Billede 13.

Udsigt fra Myretykkevej, med
kig mod Sejerø bugten. Set fra sydøst.

Billede 14.

Udsigt fra Alleshave mod Eskebjerg Vesterlyng og Nekselø. Set fra sydvest.