Eskebjerg Vesterlyng

Tema
Sted
Tid

Hedelandskab
Eskebjerg Vesterlyng

Beskrivelse

Landskabet ved Vesterlyng er specielt, idet der her findes Sjællands største hedestrækning med spredt bevoksning.

Græsningsoverdrevet med lyngheden og enebærkrattet, men også med strandenge og klitområder, indrammes af et langt stendige mod det tilstødende agerland. Dette er den sidste rest af de engang så store fælles græsningsområder langs Sejerøbugten, som de fleste steder nu er bebygget med sommerhuse.

Området afgræsses fortsat om sommeren. Mod nordøst ligger den lille skov, Mareskoven, som er præget af stævningsdrift. På området forefindes desuden en del oldtidsminder i form af gravhøje og stendysser.

Området er aldrig blevet udskiftet og ejes således fortsat i fællesskab af en række gårde i baglandet. Landskabet er præget af Sejerøbugtens store vandflade.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Det åbne hedelandskab samt strandengs- og klitområdet.

Eksisterende bevaringstiltag

  • Landskabsområdet har været fredet i henhold til Naturfredningsloven siden 1945
  • § 3 beskyttede naturtyper (klithede, hede, sø, overdrev, strandeng, mose, sø, vandhuller)
  • Mange fredede fortidsminder (primært høje med tilhørende 100 meter beskyttelseslinje og et stenkammer ved Karsemose uden beskyttelseslinje)
  • Beskyttede sten- og jorddiger langs hele afgrænsningen af kulturmiljøet mod landsiden.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi
negativt:

  • Områdets karakteristiske vegetationsformer, der er udviklet ved århundreders græsning af heste og kreaturer, kan kun bevares ved fortsat græsning og ved et passende græsningstryk
  • Ophør af stævningsdrift i skoven.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Set fra den sydlige indkørsel til området. Set fra øst.

Billede 2.

Set fra den sydlige indkørsel til området. Set fra sydøst.

Billede 3.

Set fra den sydlige indkørsel til området. Set fra syd.

Billede 4.

Set fra den sydlige indkørsel til området. Set fra vest.

Billede 5. 

Kig mod Mareskov. Set fra vest.

Billede 6.

Mareskov. Set inde i terrænet.

Billede 7.

Mareskov. Set inde i terrænet.

Billede 8.

Parti med lyng og enebær. Set fra vest.

Billede 9.

Græsning på Vesterlyng. Set fra syd.

Billede 10.

Skydeterræn. Set fra syd.

Billede 11.

Udsigt over Tranevejle. Set fra syd.