Sejerby

Tema
Sted
Tid

Rækkelandsby
Sejerø
1682

Beskrivelse

Byen, der pr. 1682 især udgjordes af 21 gårde og blev udskiftet i 1796, er i dag en langstrakt rækkeby med 7-8 ikke-udflyttede gårde og ældre gadehuse langs det velbevarede vejforløb.

Mod syd ligger kirken med lille, middelalderlig kirkelade, bygget op til kirkegårdsmuren mod øst. Endvidere er her en nedlagt skole, stort missionshus fra 1890 og kroen ved Havnevejen. Lidt nordligere ligger det meget store gadekær med præstegården.

I byen eksisterer også et par funktionsbygninger fra andelstiden: brugsforening (ca. 1950) og andelsmejeri fra 1951 (nedlagt). Byen rummer en del karaktergivende træer og hegn langs tofter og haver.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

 • Den bevarede landsbystruktur med de bevarede gårde, huse, gadekær og veje
 • Kirken, kirkelade, præstegård, missionshus, kro og kirkegård i de centrale dele af byen
 • Andelstidens bebyggelse med det tidligere mejeri og brugsforening
 • Byens grønne struktur
 • Fiskerbebyggelsen længst mod syd i sammenhæng med færge- og fiskerihavn. (Se i øvrigt kulturmiljø 301-1, Øen Sejerø).

Eksisterende bevaringstiltag

 • Kirkeladen (matr.nr. 124 af Sejerby By) fredet i henhold til Bygningsfredningsloven (kampestensbygning ved kirkegårdsmurens østside fra middelalderen).
 • Seks områder er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning rundt om Sejerø Kirke
 • 300 m kirkebeskyttelseslinje rundt om Sejerø Kirke
 • Lokalplan nr. 4.5. For dele af Sejerby
 • Fredet fortidsminde (mindesten) uden beskyttelseslinje ved kirken
 • § 3 beskyttet naturtype (gadekær) og vandløb.

Sårbarhed/Trusler

 • Større ændringer i vej- og gadeforløb samt i den karaktergivende beplantningsstruktur
 • Nedrivninger og om-, til- og nybygning af og ved huse og anlæg, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse i størrelse, udformning og materialer, samt manglende vedligeholdelse
 • Turisme- og sommerhusbebyggelser samt byudvikling, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring byen og havnen.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Fiskerihavnen, set fra færgen mod nordvest. Er af stor miljømæssig betydning.

Billede 2.

Kirken med den lille kirkelade og kirkemuren. Begge bygninger er fra middelalderen.
Kirkeladen er fredet i henhold til bygningsfredningsloven.

Billede 3.

Grundmurede bygninger på Sejerbyvej lige nord for kirken.
Til højre anes et stengærde til Seierbygaard.

Billede 4.

Midterparti af missionshuset på Sejerbyvej. Opført omkring år 1900. Bevaringsværdigt.

Billede 5. 

Sejerby har et imponerende stort og smukt gadekær, med meget fin randbevoksning.

Billede 6.

Parti fra Sejerbyvejs nordlige del ved brugsen. Til venstre ses de velbevarede villaer på nr. 32 og 34. Opført i 1920’erne.

Billede 7.

Sejerbyvej 49. På bagsiden af huset er bygget en skæmmende kvist.

Billede 8.

Sejerbyvej 48. Gavl på hus fra 1929. Gavlen er uberørt, men resten af huset er moderniseret.

Billede 9.

Sejerbyvej 64. Givet vis gl. lægebolig fra ca. år 1890. Velbevaret veranda. Selve huset er moderniseret i nyere tid.