Røsnæsgården

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Den yderste spids af Røsnæs har i århundreder ligget hen som fælles græsningsoverdrev med skov, men tilhørte allerede i middelalderen kongen. Her blev i 1231 Valdemar Atterdags søn og arving, Valdemar den Unge, dræbt ved et vådeskud under en jagt.

Røsnæsgården hed tidligere Færgegården (færgefart til Samsø) og lå ved sydstranden, men flyttedes i 1815 op til den nuværende plads og fik navnet Hestehavegård, fordi området blev brugt til græsning for heste og ungkreaturer fra Kalundborg Slots Ladegård.

I 1866 blev gården købt af O.F.C. Lawaetz, som opdyrkede størstedelen af jorden og indsatte en stor kvægbesætning. I 1964 erhvervede staten Røsnæsgården for at gøre området tilgængeligt for offentligheden.

Røsnæsgårdens hvide bygninger ligger højt på et plateau omtrent midt i sit jordtilliggende, som overvejende igen henligger i græs. Til gården hører tre landarbejderhuse ved skellet mod øst samt et antal bygninger med forskellige funktioner ved gården og Fiskerhuset ved sydstranden.

Sten- og jorddiger er et historisk karaktertræk, som også fremgår af kort fra 1800-tallet. Endvidere ligger Røsnæs fyr (opført 1846) med tidligere fyrmesterbolig yderst på næsset. Til kulturmiljøets karaktertræk hører ud over det åbne, kuperede landskab også mindre skovområder og levende hegn.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

 • Gårdens bygningskompleks midt i det storladne, åbne landskab
 • Fyret på spidsen med sine forskellige bygninger
 • De små landarbejderboliger og fiskerhuset, som hører under gården
 • Det snorlige skeldige tværs over næsset, der afgrænser gårdens tilliggende mod det øvrige land

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

 • Erhvervet er staten for offentlig adgang
 • Sydkysten af Røsnæs (Røsnæsgården) med dalene Vindekilde og Grimsdalen ved sydstranden er naturfredet
 • Skansen ved Fiskerhuset og skanse på næssets spids er fredet som fortidsminder med tilhørende 100 meter beskyttelseslinjer
 • Flere beskyttede sten– og jorddiger nord for Røsnæsgården, i den sydøstlige del af kulturmiljøet og skeldiget i ejerlavsgrænsen mod øst
 • § 3 beskyttede naturtyper (strandsump, kystskrænt, sø, marklavning, mose og overdrev) og vandløb

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Fjernelse af levende hegn, eksisterende skov og anden karaktergivende beplantning
 • Ophør af græsning/pleje af overdrev og lysåbne områder
 • Nedrivning eller om-, til– og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
 • Bebyggelse og til plantning af næssets åbne marker

Kort 1.


Billede 1.

Røsnæs' storladne landskab med åbne græsarealer og vejen ud til fyret på spidsen, fra øst.

Billede 2.

Kystskrænt og stenet strand på sydsiden af Røsnæs' spids, fra vest.

Billede 3.

Røsnæsgården bygningskompleks er placeret højt over næssets græsningsarealer, fra vest.

Billede 4. 

På næssets sydkyst ligger et lille fiskerhus og en kystskanse, fra nord.

Billede 5.

Røsnæsgårdens mange bygninger ligger på et plateau omtrent midt på næsset, fra vest.

Billede 6.

Der er i dag naturcenter og servering i nogle af gårdens
velholdte bygninger, der ejes af staten, fra sydvest.

Billede 7.

Et af de tre landarbejderhuse ved Røsnæsgårdens skel mod øst, fra sydvest.