Landsbyen Særslev

Tema
Sted
Tid

Landsbybebyggelse
Særslev
1682-

Beskrivelse

Landsbyen har bevaret meget af sit agrare præg og af strukturen før udskiftningen (24 gårde i 1682) - i modsætning til Snertinge, som den efterhånden er vokset næsten helt sammen med.

Kirken ligger sydligt i byen, og der er flere store gårde tilbage i selve byen sammen med eksempler på ældre gadehuse; hertil er kommet en vis bebyggelse af "aftægtsvillaer". I byens nordlige udkant er bevaret den meget store fattiggård (med avlsbygninger) fra 1870, siden 1930 alderdomshjem. Et
stykke nord for byen ligger andelsmejeriet fra ca. 1920, nu fabrik.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Den agrare landsbystruktur bestående af gårde, huse, kirke og kirkegård, veje samt beplantning om tofter
  • Bygningskomplekset med den tidligere fattiggård.

Eksisterende bevaringstiltag

  • Der er beskyttede sten- og jorddiger i kulturmiljøets nordøstlige del
  • Et fredede fortidsminder (høj) nordøst for kulturmiljøet, hvor den tilhørende 100 meter beskyttelseslinje når ind i kulturmiljøet
  • Fem områder er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning rundt om Særslev Kirke
  • 300 m kirkebeskyttelseslinje rundt om Særslev Kirke.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
  • Fjernelse af den karaktergivende beplantning i byen
  • Yderligere byudvikling, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring byen.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Kig mod kirken. Nyere bebyggelse af blandet værdi ved hovedlandevejen.
Set mod syd.

Billede 2.

Den smukke kirke. Set fra sydvest.

Billede 3.

Gård på Skippingevej 4. Grundmurede bygninger fra
ca. år 1850 og fremefter. Miljøet er som helhed meget bevaringsværdigt.

Billede 4.

Nyklassicistisk hovedbygning til Særslevgård. Opført ca. år 1920. Veranda i tagetagen skæmmer bygningen.

Billede 5. 

Den gl. skole i Særslev opført ca. år 1920. I dag indrettet til andre formål og forsynet med nyere termovinduer.

Billede 6.

Kirken med ældre gadehus foran. Set fra nordvest.

Billede 7.

Bondehus med rimeligt bevaret ydre. Skippingevej 17.

Billede 8.

Gadehuse på Skippingevej. Fra slutningen af 1800-tallet.
Set fra sydvest.

Billede 9.

Den gamle fattiggård på Skippingevej. Bygningskomplekset er som helhed særdeles bevaringsværdigt. Består dels af bindingsværkslænger
fra ca. år 1800 og grundmurede bygninger fra ca. 1870-1930.
Bindingsværkslænge mod øst. Set fra syd.

Billede 10.

Den gamle fattiggård på Skippingevej.
Grundmuret staldlænge mod nord. Set fra sydøst.

Billede 11.

Den gamle fattiggård på Skippingevej.
Gl. stuehus mod vest fra ca. år 1800. Tag og hoveddør passer ikke til bygningens alder og stil. Set fra øst.

Billede 12.

Den gamle fattiggård på Skippingevej.
Den grundmurede længe mod syd. Facaden skæmmes desværre af nødudgangene og de store tagvinduer.
Set fra nordøst.

Billede 13.

Den gamle fattiggård på Skippingevej.
Østgavl af sydlængen med årstallet 1870. Pænt bevaret gavl.

Billede 14.

Den gamle fattiggård på Skippingevej. Havesiden af sydlængen. Dette midterparti er tilføjet i 1930 på en særdeles vellykket måde.

Billede 15.

Højgård på Højgårdsvej. Kraftigt moderniseret stuehus.
Udvidet med en veranda. Set fra nord.