Landsbyen Illerup

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Landsbyen ligger på kanten af sandjorden med 4 tilbageblevne gårde, et par husmandssteder, et tidligere skovfogedhus nord for byen og nogle gadehuse, flere med oprindelig beboelse til flere familier. En del levende hegn og enkelttræer i skel og i landsbyafgrænsningen skaber en grøn bystruktur.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Gårde og huse spredt langs gaden omkring den åbne grønning i midten af byen
  • Byens grønne struktur
  • Byens placering på det lave, flade land neden for bakkedraget mod syd omgivet af åbent agerland eller lavbundsskov

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • § 3 beskyttede naturtyper (to vadnhuller) midt i og (et gadekær) i den sydlige del af kulturmiljøet

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Om-, til– og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
  • Fjernelse af karaktergivende beplantning
  • Større ændringer i den gamle vejstruktur
  • Udfyldning med bygninger eller tilplantning af den åbne grønning midt i byen
  • Byudvikling som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring landsbyen

Kort 1.


Billede 1.

Lille husmandssted lige uden for landsbyen, fra sydvest.

Billede 2.

Små, pyntelige, grundmurede huse i landsbyens nordøstre udkant, fra øst.

Billede 3.

Indkørsel kantet af hække og levende hegn, fra sydøst.

Billede 4.

Lille husmandssted ved bygaden, fra vest.

Billede 5. 

Grundmurede huse og fundament til ny bygning, fra sydvest.

Billede 6.

Den sydøstlige del af byen, fra vest.

Billede 7.

Vejkrydset med grundmuret rødstenshus på hjørnet, fra
vest.

Billede 8.

Hjørneejendom med bagbygning, fra vest.

Billede 9.

Gulkalket gård med hvide lisener og gesimser på stuehuset, fra nordøst.

Billede 10.

Lille dam i den nordlige del af byen, fra vest.

Billede 11.

Den vestlige gade med gårde på vestsiden, fra nord.

Billede 12.

Vinkelbygget husmandssted nordligt i byen, fra vest.