Kordilgade 34-42

Tema
Sted
Tid

Købstadsbebyggelse
Kalundborg
1901-

Beskrivelse

Den 23. september 1901 udbrød der brand i Kallundborg Savværk, som lå tæt ved jernbanearealet. Ilden fik hurtigt fat i savværkets bræddestabler, og en orkanagtig sydøstenvind fik ilden til at brede sig op mod Kordilgade, hvor den anrettede store skader. Husrækken Kordilgade 34-42 udbrændte.

Branden var så heftig, at også rygterne om den spredte sig som en steppebrand. En italiensk avis skrev således Øen Sjælland i Danmark står i flammer som følge af en heftig ildebrand, der er opstået i et trælager i Selskabet Kalundborg. Øboerne flygter.

Med branden forsvandt flere interessante bygninger og bygningsdetaljer. Kordilgade 36 var således et rokokohus fra 1767, der stilmæssigt var beslægtet med apoteksbygningen i Lindegade. Under Kordilgade 42 var der en kælder med 4 ribbebårne krydshvælv omkring en midterpille. Denne hvælvede kælder blev nedbrudt ved opførelsen af den nuværende bygning i 1901.

Allerede i 1902 var de første af de nedbrændte huse genopført, og især de to rødstensbygninger Kordilgade 36 og 38 har i dag så stor arkitektonisk værdi for gaden, at en fredning burde overvejes. Kordilgade 36 er tegnet af arkitekt K. Varming (fætter til Martin Nyrop). Kordilgade 38 er bygget i skønvirkestil. I porten findes en frise ligeledes i skønvirkestil, der tilskrives maleren Niels Termansen. En tilsvarende og samtidig udsmykning af Termansen findes i Ubberup Valgmenighedskirke.

Oprindeligt fortsatte grundene med bebyggelse ubrudt mod syd til jernbanen, men gadegennembruddet omkring 1970 overskar disse grunde. Derved blev også de langstrakte bagbygninger overskåret for at give plads til parkering m.v. Der er gennem årene saneret så kraftigt i disse bagbygninger, at deres oprindelige udseende, udstrækning og funktion er forsvundet.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

 • Hele husrækken Kordilgade 34-42 der er opført umiddelbart efter branden 1901. De 5 huse danner tilsammen et godt og sammenhængende billede af dansk provinsarkitektur fra 1901-02.
 • Den markante og velkomponerede bygning udmærker sig i dag ved sin diskrete skiltning i stueetagen mod Kordilgade.
 • Kordilgade 38 der er bygget i skønvirkestil med stor detaljerigdom. I porten findes en frise ligeledes i skønvirkestil, der tilskrives maleren Niels Termansen.

Eksisterende bevaringstiltag

 • Kulturarvsareal af national betydning
 • Kommuneplanramme K01.C02 Område til butiksformål
 • Lokalplan nr. 48A-3 - For Kordilgadeområdet

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Større ændringer i vej- og gadeforløb
 • Nedrivninger og om-, til- og nybygning af og ved huse og anlæg, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse i størrelse, udformning og materialer, samt manglende vedligeholdelse
 • Ændringer i facadeudsmykninger primært i stueetage samt i port rum, samt udskiftning af bygningselementer, som ikke respekterer den oprindelige udformning og kvalitet.

Kilde

 • Kalundborgs Historie bd. 3
 • Branden i Kallundborg den 23. Septbr. 1901, udgivet af Kallundborg Avis 1921

Kort 1.


Billede 1.

En stor brand raserede 1901 Kordilgade 34-42. Samtidigt
foto fra brandens efterslukning.

Billede 2.

Kordilgade 34-42 set fra samme vinkel som ovenstående.

Billede 3.

Den hvælvede kælder under Kordilgade 42, der blev nedbrudt efter branden 1901.

Billede 4.

Udsnit af portfrisen i Kordilgade 38. Skønvirkefrisen tilskrives maleren Niels Termansen, der var elev af Zahrtmann.