Landsbyen Viskinge

Tema
Sted
Tid

Landsbybebyggelse
Viskinge
1682-

Beskrivelse

Kirken er placeret højt i byens østende og med den store, klassicistiske præstegård i den modsatte ende. Fra præstegården mod øst opleves byens oprindelige, komplicerede gadeforløb med en udpræget agrar bebyggelse (17 gårde i 1682) med mange ældre gadehuse m.m. Parallelt med denne bebyggelse, langs den gamle landevej nord for, findes en karakteristisk stationsbyagtig bebyggelse.

Nær præstegården et grundmuret forsamlingshus fra 1890´erne, øst for byen det nu nedlagte andelsmejeri. Byen rummer således flere tydelige bebyggelseslag.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

 • Det agrare præg består af gårde, huse, den uregelmæssige vejstruktur og de levende hegn og hække langs tofter og i byens afgrænsning mod det åbne land
 • Funktionsbygninger i form af smedje og skole samt kirke, kirkegård og præstegård
 • Stationsbypræget ses i form af jernbanedæmningen samt huse opført i forbindelse hermed
 • Andelstiden har sat sit præg på byen ved det nu nedlagte andelsmejeri og forsamlingshuset.

Eksisterende bevaringstiltag

 • Lokalplan nr. 1.16. Byomdannelse i Viskinge
 • § 3 beskyttet naturtype (gadekær)
 • Områder er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning rundt om Viskinge Kirke
 • 300 m kirkebeskyttelseslinje rundt om Viskinge Kirke.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
 • Opblødning af landsbyens meget veldefinerede grønne afgrænsning mod de omgivende marker mod syd og sydvest
 • Yderligere byudvikling, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og bebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring byen.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Viskinge kirke. Set fra syd.

Billede 2.

Hovedgaden 16. Udenfor det udpegede område, men en fin villa fra ca. år 1920 med velbevaret ydre. Set fra syd.

Billede 3.

Viskinge forhenværende skole. Nu tilhørende Viskinge beboerforening.
Hovedgaden 39. Set fra øst.

Billede 4.

Parti fra indkørsel til Feltergård, som er en velbevaret bondegård.

Billede 5. 

Stuehus til Feltergård. Bygningen fra ca. år 1870. Set fra gårdspladsen med smuk brobelægning.

Billede 6.

Stuehus til Feltergård, set fra haven. Fornemt tappeparti til havedøren.

Billede 7.

Kastanjevej 4. Bliver kaldt Kastaniehuset. Bindingsværkshus fra sidst i 1700-tallet. Nyt byggeri under opførelse klods op af det gl. hus.

Billede 8.

Anonyme gadehuse på Stengårdsvej.
Set fra syd.

Billede 9.

Viskinge præstegård. Stuehus i grundmur. Udhus i bindingsværk. En meget bevaringsværdig helhed. Set fra syd.

Billede 10.

Viskinge præstegård. Smuk empirebygning fra ca. år
1840. Stuehuset set fra øst.

Billede 11.

Gl. smedje på Hovedgaden 49. Set fra øst.

Billede 12.

Hovedgaden 47. Villa fra 1929. Flere oprindelige vinduer er udskiftet med termovinduer.

Billede 13.

Samme hus set fra havesiden.
Endnu velbevaret med oprindelige vinduer og døre, men udskiftning på vej.

Billede 14.

Lindevej med Viskinge kirke i baggrunden. Set mod øst.