Lille Åmose

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Stort mose- og engområde på begge sider af Halleby Å fra Øresø Mølle til Tissø. Området rummer mange forskellige bevaringsinteresser.

På grund af den relativt høje vandstand og begrænsede opdyrkning af de lavtliggende arealer er bevaringsforholdene for især levn af organisk materiale i mosen usædvanligt gode. Dette indebærer, at bopladslevn o. lign. fra ældre og yngre stenalder er usædvanligt velbevarede. Der er kun foretaget få arkæologiske undersøgelser i området, men resultaterne har været meget lovende. Det er derfor væsentligt, at vandstanden fortsat er høj - evt. forhøjes yderligere - og at jordbehandling undgås.

I historisk tid har mosen og engene primært været anvendt til høslet og derved forsynet et stort opland, herunder flere hovedgårde, med vinterfoder og eftergræsning til husdyrene. I nyere tid har der endvidere været gravet tørv i dele af mosen, især de vestlige. Endelig har mosens trægrupper og krat leveret råmaterialer til småhåndværk og brændsel for beboerne i kanten af området.

Fiskeriet i Madesø har været af en vis betydning, som kan aflæses af fiskerhuset på østbredden. Mosaikken af græssede enge, moser, tørvegrave med åbent vand og krat giver mulighed for et rigt plante- og dyreliv.

Bærende elementer

  • Den store, åbne moseflade med græssende enge, krat, vandfyldte tørvegrave og grøfter
  • Madesøs vandflade delvis omgivet af en rand af træer og buske
  • Den spredte bebyggelse af små huse og husmandssteder i kanten af mosen

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • § 3 beskyttede naturtyper (sø, eng, mose, tørvegrav og overdrev) og vandløb
  • Udpeget som kulturarvsareal af Kulturarvsstyrelsen, pga. det er et unikt arkæologisk reservat i international sammenhæng

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Vandstandssænkning og opdyrkning eller anden jordbehandling
  • Manglende græsning eller slåning af engene
  • Tilplantning eller tilgroning af de åbne eng– og mosearealer
  • Nedrivning eller om-, til– og nybyggeri af og ved huse og husmandssteder, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Engstrækninger med enkelte åbne, vandfyldte tørvegrave i den sydlige del af mosen, som har hørt under landsbyen Jorløse, fra vest.

Billede 2.

Lille bebyggelse i vestkanten af mosen, fra sydvest.

Billede 3.

Madesø og Lille Åmose, som er delvis oversvømmet efter en regnfuld periode, fra vest.

Billede 4.

Madesø afgrænset mod Åmosen af Drøsselholm, hvor Fiskerhuset er beliggende (lidt til venstre for billedets centrum), fra vest.