Øen Nekselø

Tema
Sted
Tid

Ø-miljø
Nekselø

Beskrivelse

Øen har været delt ned langs midten og ejet af hhv. Århus- og Roskildebispen. Efter reformationen blev øen krongods. I en længere periode var den ejet af Rostgaardfamilien, men solgtes fra igen. I 1805 blev den købt af byfogeden i Kalundborg.

I 1682 lå der 4 gårde på øen, men i dag er der 5 samt nogle huse og husmandssteder. Øen har en lille kirke fra 1931 samt skole m. bibliotek (1938). Der har endvidere været vindmølle, andelsmejeri og telegraf-ekspedition. På østkysten anløbsbro for færge fra og til Havnsø.

Nekseløs er stærkt præget af den geologiske oprindelse. Øen er opbygget af en kæde af bakker, hvilket giver et kuperet terræn, herunder ikke mindst de meget stejle skrænter ved Nekselø’s vestkyst. Landskabet består af klinter, overdrev, levende hegn og marker, og her er en storslået udsigt over bugten og mod Røsnæs. Øen er, pga. tørre og solrige klima, desuden levested for visse plante- og dyrearter, der normalt findes i Central- og Østeuropa.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Det kuperede landskab med dets åbne overdrevspræg og de mange diger og levende hegn
  • De få gårde og den lille anløbsbro.

Eksisterende bevaringstiltag

  • Hele øen er naturfredet
  • § 3 beskyttede naturtyper (overdrev, kystskrænt, strandoverdrev, mose, sø, vandhuller)
  • Rigtig mange beskyttede sten- og jorddiger
  • To fredede fortidsminder (en hustomt på nordøen med tilhørende 100 meter på og en mindesten ved kirken uden beskyttelseslinje)
  • 300 m kirkebeskyttelseslinje rundt om Nekselø Kirke.

Sårbarhed/Trusler

  • Fjernelse/manglende vedligeholdelse af levende hegn
  • Tilgroning på grund af for lavt græsningstryk
  • Nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gård og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Den lille Nekseløfærge kom til øen i 1987 efter at have sejlet Horsens-Hjarnø.

Billede 2.

Stendiget der går lags vejen midt gennem øen

Billede 3.

De små vandhuller på Nordøen, skaber gode betingelser for Klokkefrøen.

Billede 4.

De karakteristiske terrasser på vestsiden.

Billede 5. 

Rostgaardstenen på midtøen.

Billede 6.

Den lille kirke fra 1932.

Billede 7.

”Brandstationen.”

Billede 8.

Den ældste gård på Nekselø er beliggende på sydenden af øen.

Billede 9.

Sydspidsen af øen der også er et reservat.