Hovedgården Astrup

Tema
Sted
Tid

Hovedgård og landskab
Astrup
1700-

Beskrivelse

Gården er samlet af et antal bøndergårde i første halvdel af 1700-årene og hørte da og indtil 1852 under Lerchenborg.

Både hovedbygning og avlsgård er fra 1876, men meget ombyggede.

Omkring Astrup ses en del landarbejderhuse i godsets karakteristiske mørkerøde farve og med særlige navneskilte af ret ny dato.

Jernbanedæmningen (København-Kalundborg), der løber tæt forbi hovedbygningen, samt Skarresø præger landskabet.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Herregårdslandskabet med hovedbygning, park og avlsgård, landarbejderboliger, levende hegn, store dyrkningsflader og skovområder.

Eksisterende bevaringstiltag

  • En bræmme langs Skarresø er naturfredet, desuden hører Bjergsted
    Bakker vest for kulturmiljøet med i fredningen
  • § 3 beskyttede naturtyper (sø, vandhuller, mose og eng) og vandløb
  • Beskyttede sten- og jorddiger langs skovområder og i afgrænsningen mod nordvest
  • Et fredet fortidsminde (høj) med beskyttelseslinje i den nordvestlige del af kulturmiljøet.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gård og huse, der ikke er i harmoni med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
  • nybyggeri, tilplantning, fjernelse af karaktergivende beplantning eller tilgroning på agerjorden.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Rødmalet skovarbejderhus, kaldet ”Pyromanens hus”, i Skovhave ud til vejen mellem Kongens Mølle og Astrup.

Billede 2.

Indkørselsporten til Astrup.

Billede 3.

Hovedbygningen til Astrup. Set fra vest.

Billede 4.

Herregårdslandskabet nordvest for Astrup. Set fra landevejen.

Billede 5. 

Avlsgården til Astrup gemmer sig i en lavning i landskabet. Set mod nordvest.