Lerchenborg–området

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Hovedgården blev oprettet under navnet Østergård i 1704 ved nedlæggelse af landsbyen Østrups 8 gårde og blev senere udvidet med anden jord. Gården indgik herefter i det store nordvestsjællandske godskompleks med en række betydelige herregårde på tilsammen 4379 tdr. htk.

I 1754 ændredes navnet til Lerchenborg, der i 1755 oprettedes som stamhus. Ved afståelse af jord i forbindelse med lensafløsningen i 1923 og yderligere bortsalg bl. a. til Statens Jordlovsudvalg (herunder arealerne til Asnæsværket) blev godset betydeligt reduceret. Mineslund og Asnæsgård (samt tidligere den nu nedlagte Hedvigslyst) er oprettet som avlsgårde under Lerchenborg, men de førstnævnte er nu fraskilt ligesom Vesterskoven.

Det store barokke hovedgårdsanlæg består af en ydre, brolagt slotsgård med stalde og avlsbygninger, en indre, snævrere gård med herskabsstalde og folkebygning samt den store trefløjede hovedbygning. Anlægget er opført i 1743-45, muligvis efter Eigtveds tegninger, det hele i et strengt aksefast anlæg.

Haveanlægget er et fransk barokanlæg med alléer og hække, men senere i nogen grad omformet efter engelsk mønster. Landskabet er præget af herregården og dens drift med store markfelter, gamle hegn og småhuse ved skovene og stranden.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

 • Det helstøbte, aksefaste anlæg med bygninger, gårdspladser, barokhave og park, alléer, høje og lunde samt det omgivende, åbne herregårdslandskab med store dyrkningsflader og levende hegn og de velafgrænsede skove
 • De små godshuse til gårdens folk og særlige funktioner
 • Småbebyggelser langs skove og kyster samt ved Havnemark og Forskov

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

 • De fleste af herregårdens bygninger og de vigtigste dele af haveanlægget er fredet efter bygningsfredningsloven (hovedbygningen med sidefløje og de hermed sammenbyggede længer mod staldgården, og de to T-formede bygninger mellem staldgård og ladegård samt alle bygninger omkring ladegården, endvidere slotsparkens lindeallé og lindebuehækkene med statuer)
 • Utallige fredede fortidsminder—primært gravhøje—med tilhørende 100 meter beskyttelseslinjer i både Vesterskov og Forskov
 • § 3 beskyttede naturtyper (strandoverdrev, overdrev, skovsø, søer, vandhuller, skovsø, branddam, strandsump og eng) og vandløb
 • Mange beskyttede sten– og jorddiger i dyrkningsskel, langs skove og ejerlavsskel
 • Lokalplan nr. 500—For en ny Vesthavn

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Yderligere erhvervsudvikling samt opførelse af tekniske anlæg, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring herregården
 • Om-, til– og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
 • Tilplantning af det åben herregårdslandskab
 • Fjernelse ad levende hegn og karaktergivende træer

Kort 1.


Kort 2.


Kort 3.


Billede 1.

Lerchenborgs trefløjede hovedbygning opført 1743-45, muligvis efter tegninger af Eigtved, fra vest.

Billede 2.

Den den nordlige del af den østlige gårdsplads med kørestalde og personalefløj, fra syd.

Billede 3.

Den vestlige, brolagte ladegårdsplads, fra vest.

Billede 4.

Udsigten fra hovedbygningen gennem det aksefaste stald-
og ladegårdsanlæg mod herregårdslandskabet mod vest.

Billede 5. 

Skovfogedhus i gule sten med stråtag, ved Forskovens østlige skovbryn, fra øst.

Billede 6.

Lille, hvidkalket skovløberhus ved den vestlige udkant af
Forskoven, fra nordvest.

Billede 7.

Række af ældre egetræer i den vestlige del af Forskoven,
fra syd.

Billede 8.

Den tidligere skole fra 1896 ved Asnæs Skovhuse mellem
Asnæs Forskov og Mineslund, fra sydøst.

Billede 9.

Avlsgården Mineslund mellem Asnæs Forskov og Vesterskoven, fra sydvest.

Billede 10.

Det bølgede landskab på Asnæs inddelt af diger og levende hegn, fra nord.

Billede 11.

Lille landarbejderbolig ved Vesterskoven, fra øst.

Billede 12.

Gulkalket fundtionærbolig i skovkanten ved Asnæsgård,
fra syd.

Billede 13.

Den statelige hovedbygning til Asnæsgården, opført lidt
syd for gårdens driftsbygningen, fra vest.

Billede 14.

Udskibningstedet Havnemark på nordsiden af Vesterskoven, fra sydøst.