Kongens Møller

Tema
Sted
Tid

Møller
Tæt ved Åmosen, øst for Svebølle
1300-

Beskrivelse

Langs Halleby Å og afløbet fra Skarresø har ligget 5 vandmøller, alle formentlig med oprindelse i middelalderen, og alle engang udstyret med stampeværk. To af dem hørte under Lerchenborg o. år 1900:

1) Tyske Mølle (Kongens Mølle) lidt syd for Skarresø er nedlagt som mølle i 1906, men her er endnu spor af de store fiskedamme, som siden udnyttede opstemningen. Og den endnu eksisterende, rødmalede hovedbygning til møllegården er særdeles bevaringsværdig.

2) Gryde Mølle, omtalt så tidligt som 1316, blev nedlagt som mølle i 1910. Den har altid været kornmølle, fra ca. 1870 med bageri, og der findes endnu rester af den stensatte møllerende og møllens fundament. Den fik også vand fra Skarresø.

3) Øresø Mølle havde underfaldshjul. Den var som de øvrige kornmølle, men blev omdannet til savskæreri og trævarefabrik, flyttet efter brand. Af ældre bygninger findes endnu den flot mod Halleby Å beliggende direktørbolig og en bagvedliggende magasinbygning, begge meget bevaringsværdige.

4) Strids Mølle, nævnt første gang i 1336. Den var også kornmølle og den af møllerne, der fungerede længst, nemlig indtil ca. 1960. Det velbevarede møllekompleks danner en væsentlig helhed med høj fortælleværdi om dansk mølleindustri i et smukt samspil med den omgivende natur. En ny faunapassage er indpasset nænsomt i landskabet uden at ødelægge møllens vandtilførsel.

5) Rangle Mølle, udover kornmølle også farveri, senere i 1800-tallet desuden forsynet med landbageri og købmandsbutik. Møllen blev bygget om til turbinekraft i beg. af 1900-tallet. Den var den mest herskabelige af alle vandmøllerne med en hovedbygning i en slags nyklassicistisk stil fra 1877 med nyere etableret indkørsel, alt af høj miljøværdi. Møllen ophørte sin virksomhed i 1932. I dag er møllen fuldstændigt ombygget, kun dammen afslører den tidligere vandmølle.

Skovområder samt åbne eng- og agerområder præger landskabet i og omkring ådalen.

Bærende elementer

 • Vandløbssystemet med Halleby Å med moser og enge, der som snoren i en perlekæde binder de fem mølleområder sammen
 • Kongens Mølle: hovedbygningen og de tidligere fiskedamme
 • Gryde Mølle: den nuværende bygning samt den tidligere møllerende
 • Øresø Mølle: den tidligere direktørbolig og magasinbygning
 • Strids Mølle: de tidligere mølleindustribygninger og mølledam
 • Rangle Mølle: mølledam. Den tidligere hovedbygning har strukturmæssig betydning.

Eksisterende bevaringstiltag

 • § 3 beskyttede naturtyper (sø, skovsø, dam, mose, kultureng og eng) og vandløb
 • Et fredet fortidsminde (langdysse) med beskyttelseslinje i den nordvestlige del af kulturmiljøet. To andre fortidsmindebeskyttelseslinjer lapper ind over samme del af kulturmiljøet.
 • Flere beskyttede sten- og jorddiger i kulturmiljøet.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Indgreb som slører samspillet mellem landskabet og de historiske strukturer, idet åen og de fem mølleområder bør betragtes som et samlet hele
 • Manglende sikring af åens vandføring og ændring af åens naturligt slyngede forløb
 • Nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved de historiske bygninger, der ikke er i harmoni med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
 • Nybyggeri, tilplantning eller tilgroning, herunder manglende pleje (afgræsning eller slåning) af engene, i og omkring ådalen
 • Opførelse af tekniske anlæg mv. i og omkring ådalen.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Landskab nord for vejen til Øresø, udsigt mod vest til Træholm.

 

Billede 2.

Øresø Mølle med direktørbolig yderst til venstre med tilhørende bebyggelse langs landevejen. Tilsammen et bevaringsværdigt miljø. Set fra øst.

 

Billede 3.

Den velbevarede direktørbolig til Øresø Mølle. Opført ca. år 1890. Set fra øst.

 

Billede 4.

Udsigt mod Strids Mølle.

 

Billede 5. 

Udsigt mod Strids Mølle. Udsigt over Mølledammen.

 

Billede 6.

Strids Mølle. Bygningerne omkring den brostensbelagte gårdsplads.

 

Billede 7.

Den gamle opstemning ved hovedbygningen.

 

Billede 8.

Udsigt fra Strids Mølle. Set mod sydøst.

 

Billede 9.

Velbevaret bindingsværkshus fra ca. år1850, ved vejen sydøst for Strids Mølle.

 

Billede 10.

Sluse nord for Strids Mølle. Set fra nord.

 

Billede 11.

Kig fra slusen mod vest. Med glimt af slusehuset fra 1800-tallet som tilhører Astrup Gods.

 

Billede 12.

Gartneriboligen, oprindelig under Regstruplund nu under Astrup. Ca. år 1850. Set fra syd.

Billedet er taget i nabokommunen Holbæk. 

 

Billede 13.

Bindingsværkshus på vejen fra Grydemølle til Regstrup, flyttet til stedet 1938.

Billedet er taget i nabokommunen Holbæk. 

 

Billede 14.

”Stalden”, opført år 1900 i skotsk bindingsværksstil.

Billedet er taget i nabokommunen Holbæk. 

Billede 15.

Bondegård i bindingsværk ca. år 1800. Set fra sydøst.

Billedet er taget i nabokommunen Holbæk. 

Billede 16.

Indkørslen til Rangle Mølle.

Billedet er taget i nabokommunen Holbæk. 

Billede 17.

Rangle Mølle, set fra havesiden. Set fra sydøst.

Billedet er taget i nabokommunen Holbæk. 

Billede 18.

Øst for Rangle Mølle, med dige langs landevejen. Set mod nordvest.

Billedet er taget i nabokommunen Holbæk. 

Billede 19.

Gryde Mølle, nuværende stuehus. Set fra vejen.

 

Billede 20.

Udsigt fra landevejen over tidligere fiskedam ved Kongens Mølle.

 

Billede 21.

Hovedbygningen til Kongens Mølle. Set fra åsiden - sydvest.

 

Billede 22.

Hovedbygningen til Kongens Mølle. Set fra nordøst.

 

Billede 23.

Skovarbejderhus i bindingsværk ca. år 1840. Nord for Kongens Mølle.