Landsbyen Svallerup

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Landsbyen er et eksempel på den udbyggede, agrare landsby med en fin helhed omkring kirken med stor præstegård, middelalderlig kirkelade og åben gadeplads med gadekær. Langs gaden en del ældre gadehuse og bag og mellem gadehusene de 8 tilbageblevne gårde (24 gårde i 1682) med bygninger fra ca. 1930-60. Byen rummer også tidligere brugsforening, købmand, et par mindre virksomheder m.v. Svallerup Møllegård (hvis vindmølle nu er fjernet) er opført i 1862 og er et godt eksempel på en mølle opført efter at mølleri ophørte med at være en privilegeret virksomhed, her i forbindelse med en forholdsvis stor gård. Nordvest for byen et mindre parcelhuskvarter fra 1960’erne (uden for afgrænsningen). Træerne langs hovedvejen og de mange træer langs tofter er en beplantningsstruktur, som også fremgår på kort fra 1800-tallet.

Bærende elementer

 • Den gamle gadestruktur omkring kirke og gadekær og beplantningsstruktur
 • Gårdenes placering i udkanterne af bebyggelsen
 • De mange små gadehuse, der udfylder de udflyttede gårdes pladser

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

 • Kirkeladen, fredet efter bygningsfredningsloven (kirkeladebygningen (senmiddelalder))
 • Lokalplan nr. 32 For Svallerup byområde
 • § 3 beskyttede naturtyper (gadekær) og vandløb
 • Fire områder er omfattede af en kirkeomgivelsesfredning rundt om Svallerup Kirke
 • 300 meter kirkebeskyttelseslinie rundt om Svallerup Kirke

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Større ændringer af gadeforløbet
 • Opfyldning eller udtørring af gadekæret
 • Nedrivning eller om-, til– og nybyggeri, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
 • Erhvervs– og byudvikling, samt opførelse af tekniske anlæg, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggelse og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring landsbyen

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Svallerups middelalderlige kirke og kirkelade østligt i
landsbyen, fra øst.

Billede 2.

Den fredede, senmiddeladerlige kirkelade på kirkegården, fra vest.

Billede 3.

Svallerup kirke bag gadekæret midt i den gamle del af landsbyen, fra nordvest.

Billede 4.

Præstegårdens beboelsesbygning, fra øst.

Billede 5.

Møllegården med stuehus fra 1862 i den østlige del af
landsbyen (møllen nedlagt), fra syd.

Billede 6.

Nedlagt købmandshandel ved kirken, fra øst.

Billede 7.

Landsbyens tidligere smedie over for kirken, fra syd.

Billede 8.

Den ene af landsbyens to tidligere skoler, fra syd.

Billede 9.

Lille gulstens gadehus med fine detaljer og træveranda,
fra syd.

Billede 10.

Stuehus og have til Toftegård vestligt i landsbyen, fra øst.

Billede 11.

Lille villa i den sydlige udkant af landsbyen, fra syd.

Billede 12.

Langt beboelseshus på hovedgaden, fra syd.

Billede 13.

Tidligere detailhandel ved hovedgaden, fra nord.

Billede 14.

Smuk, enkel bolig bag klippet hæk ved hovedgaden, fra
nordøst.

Billede 15.

En af landsbyens tilbageværende gårde er blevet bilhandel og værksted, fra nordøst.

Billede 16.

Mindre beboelse med værksted ved hovedgaden, fra nord.

Billede 17.

Gammel gård med nye bygninger, fra sydvest.

Billede 18.

Lang hvidkalket længe med flere boliger og udstyret med
pyntelige murdetaljer, fra øst.

Billede 19.

Små villaer i den yderste del af byen mod nordvest, fra
nordvest.

Billede 20.

Hovedgaden (Svallerup Bygade) gennem landsbyen, forbi gadekæret, fra sydøst.

Billede 21.

Den mellemste del af bygaden kantet af velklippede
hække, fra sydøst.

Billede 22.

Den nordlige del af bygaden, fra nordvest.