Svallerup Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Kirken ligger i byens sydlige udkant, og får der en god kontakt til agerlandskabet og til landevejens trafikanter. For disse danner Svallerups kirke en karakterfuld byport til byen.
På afstand rejser kirken sig af den pude af træer der inddækker byen, og giver generelt gode muligheder for indsigt fra fjernomgivelserne - indsigt der understøttes fint af områdets vejføring.
Visse steder er træerne dog i konflikt med væsentlige indsigtskiler, og det skal anbefales at man sikrer udvalgte indsigtskiler ved hovedlandevejen, enten ved træfald eller løbende beskæring.

Kirkens næromgivelser:
Kirken ligger som afslutning af hovedgaden i Svallerup, og bliver ved denne placering et koblingsled - en buffer - mellem by og landevej.
Byens huse er i skala afstemt udmærket efter kirken. Særligt skal fremhæves de ualmindeligt fine bygninger syd for kirken ud til landevejen. Bygninger der i såvel farve som materiale følger kirken, og flot understøtter dens rene arkitektur (foto 10).
Parkeringspladsen mellem kirken og gadekæret giver et udmærket rum hvori kirken kan stille sig frem. Men da kirken ved sin decentrale placering tydeligvis er opført til at tegne Svallerup by i landskabet, mere end i selve byrummet, så får man i byen kun ringe visuel kontakt til kirken.
Det medfører at kirkens potentiale for at danne et karaktergivende byrum i landsbyen - at kirken bliver byens omdrejningspunkt - det realiseres ikke i tilstrækkelig grad i Svallerup.


Foto: 1
Det ser næsten ud som omkirkens placering har været bestemmende for at landevejen slår sig i en blød bue udenom Svallerup by, og trafikanterne får i kirken en fin markering af byen forude. Desværre trues indsigten til kirken alvorligt af trækronerne.

Foto: 2
Fra Støvlemosen i nord lader kirkens sig helt skjule af terræn, træer og bygninger.

Foto: 3
Set fra Holmen i vest er rejser kirkens tårn sig og markerer byens sognestatus, mens
træerne tegner byens omfang/udstrækning.

Foto: 4
Nydelig ankomst fra vest ad Roligheden.

Foto: 5
Svallerup kirke er opført som hovedgadens afslutning op til landevejen. Det giver fra det meste af byen kun begrænset eller ingen visuel kontakt til kirken.

Foto: 6
Et betydeligt træfald om byen ville gavne en kirkens kontakt til sognets fjernere egne.
Billedet taget fra Østervang i øst.

Foto: 7
Trafikanter fra øst får flere gode indkig til Svallerup kirken.

Foto: 8
Ved ankomsten til landevejen træder kirken i karakter i et flot frontperspektiv.

Foto: 9

Svallerup kirke set fra syd, ved vejen Præstemarken.

Foto: 10

Svallerup kirke, set fra syd ved landevejen.

Foto: 11

Svallerup kirke set fra landevejen ved Bjerge.