Drøsselbjerg Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
By og kirke placerer sig for foden af Drøsselbjerg, så tilkørsel til byen i alle tilfælde - men i varierende grad - sker ved en nedstigning til byen.
Det åbne agerlandskab trænger sig helt ind til kirkeområdet, og giver generelt en flot forståelse, af kirkens landskabelige indplacering.
Kirken er uanset ankomstretning den altdominerende markør for byen. Fra syd afslører terrænet først sent kirke og by, en indsigt der yderligere vanskeliggøres af en række poppeltræer.
I de øvrige ankomstretninger er der for trafikanten en klar og god visuel kontakt. Træerne på kirkeområdets nord-, øst- og sydside bør dog reduceres i antal, idet de beskærer synsfeltet til kirken noget.


Kirkens næromgivelser:
Landsbyen ligger som en streng om Drøsselbjergvej, langs foden af bakken. Det giver en forholdsvis åben bystruktur, med en god kobling til landskabet.
Omkring kirken trækker husene sig lidt tilbage og giver ved denne åbning kirken den fornødne plads til at markere sig i såvel fjern- som næromgivelserne. Tilgengæld medfører den noget åbne struktur, at det er vanskeligt at tale om en egentlig byrumsdannelse i landsbyen. Men kirkens styrke i byen er så udtalt, at den allerede derved statuere byens omdrejningspunkt.


Foto: 1
Med ankomst ad Drøsselbjergvej fra syd, skjules kirken af poppeltræerne.

Foto: 2
Set fra Bildsøvej er kirken som bygning (i billedets venstre side) tydelig og markant, men glider for meget i med den mørke væg træerne omkring kirken sætter op. Træerne
umiddelbart omkring kirken bør fjernes, så kirken får mulighed for at tegne sig mere
solitært.

Foto: 3
Også fra Bildsøvej, men med en langt klarere profil.

Foto: 4
Fra Mullerupvej kan trafikanten over en to kilometer lang strækning følge kirken rundt,
med forskellig intensitet.

Foto: 5
Med ankomst fra vest ad Venemosevej over Drøsselbjerg, afdækker terrænet langsomt kirken under indkørslen.

Foto: 6
Samme situation, blot tættere på set fra Gårdhøjsvej.

Foto: 7

Set fra Longvejen i sydvest

Foto: 8

Det åbne rum omkring kirken giver den ekstra styrke i næromgivelserne.

Foto: 9

Fra Søbo giver de små markstykker mellem husene kirken mulighed for at bryde frem.

Foto: 10
Det ville tjene kirken om den tætte beplantning blev tyndet ud.