Buerup Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Buerup by og kirke er opført i meget kuperet område, hvor de visuelle afstande beskæres af landskabets store terrænspring.
Kirken ligger gemt for indsigt fra fjernomgivelserne af terræn i øst og nord, og delvist i syd. Mod vest dannes der ved Lillevejs udspring en lomme på vejen, et mindre byrum, hvorfra kirken visuelt binder sig til byen/Buerupvej. Kirken kobler sig fint til landskabet mod syd, øst og nord, men vejføringen gennem terrænet giver her kun trafikanterne meget få og begrænsede indsigtskiler til dele af kirken.
Fremhæves skal dog indsigten fra øst hvor Lillevej hæver sig op over byen, og sætter byen i et smukt landskabsbillede med terrænet, Buerup by og kirke, og endeligt i baggrunden Tissø (se foto 3).
Ved sin ringe volumen er kirken svært udsat for træernes og terrænets dominans, men ud fra den givne placering synes disse reducerede potentielle ud- og indsigtslinier at være rimeligt udnyttet for Buerup kirke.

Kirkens næromgivelser:
Buerupvej er byens akse. Indblik til kirken lader sig fra denne vej/gade begrænse af huse og terræn - ganske som i fjernomgivelserne. Parkeringspladsen foran kirken giver en god åbning op til kirken, men pladsen har en lidt tilfældig karakter som ville tjene kirken meget bedre, hvis den blev strammet op, og rummet op til kirken præciseret gennem såvel befæstning og beplantning.
Overordnet og positivt må det siges, at kirken ved dens beskedne skala - og ved at være opført af tegl - bliver en bygning af byen mere end af landskabet. Den lægger ikke op til ambitiøse markeringer i fjernomgivelserne, men søger snarere at glide ind i byens struktur, og
gennem sin arkitektur at give byen karakter.


Foto: 1
Ved ankomst ad Buerupvej fra syd, stiller kirkens sig for et øjeblik frem og varsler ankomsten til byen.

Foto: 2
Gennem byen er denne blandt de bedste muligheder for indsigt til kirken. Billedet er fra Buerupvej i sydgående retning.

Foto: 3
Den lille kirke flankeres af to træer, hvorved rummet op til kirken sluttes, og kirken forankres. Parkeringspladsen kunne ved en arkitektonisk bearbejdning blive en langt større støtte for kirken end tilfældet er nu.

Foto: 4
Her får trafikanten en særpræget smuk oplevelse af den landskabelige kontekst. Billedet er taget fra Lillevej.