Bjergsted Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Bjergsted by og kirke er anlagt i en lavning i et stærkt kuperet terræn, hvilket i kombination med hyppig forekomst af skov giver, at tilrejsende ikke finder indsigt til Bjergsted kirke over længere afstande. Derfor har fjernomgivelserne efter denne registrering ingen særlig værdi.

Kirkens næromgivelser:
Landsbyen har en ganske tæt bystruktur, der samler sig omkring den enkle vejføring i byen. Dette tætte naboskab mellem husene skaber et tiltalende byrum, der dog kun tilstår trafikanten få indsigtskiler til det bagved liggende kirkeområde.
Kirken placerer sig cirka 80 meter nordøst for byens centrale Y-kryds, og man får her fra vejkrydset et flot perspektiv af kirken over et mellemliggende åbent græsareal.
Denne indsigt har afgørende betydning for kirkens kobling til bykernen. Generelt er der ganske begrænset indsigt til Bjergsted kirke, der primært får rollen som det styrende bygningselement i de allernærmeste omgivelser.


  

Foto: 1
Set fra syd ad Astrupvej: Ved træfald og frilægning af kirken ville trafikanterne ad denne rute få en mere markeret indvarsling af Bjergsted by.

   

Foto: 2
Bedste indblik til kirken gives i byens Ykryds mellem Astrupvej og Bjergstedbyvej.

Foto: 3
Kirken danner afslutningen på kirkevej, der er en lille stikvej til Bjergstedbyvej.