Reerslev Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Jyderupvej (landevej 225) løber i en blød kurve vest om Reerslev by. På afstand tegnes byens udstrækning af de mange trækroner der omkranser byen.
Ved ankomst fra syd ad Jyderupvej hæver kirketårnet sig over og mellem trækronerne, og markerer fint byen for trafikanten. Endnu klarere er den visuelle kontakt for tilrejsende fra øst, idet vejføringen her understøtter indsigten og lader kirken indvarsle byen forude.
Kirkens noget østlige placering i byen er lidt problematisk i forhold til indsigt fra landevejen i vest, da terrænet herimellem umuliggør at kirken kan markere sig med tilstrækkelig styrke. Fra nord ad Jyderupvej er terræn og træer en hindring for visuel kontakt til kirken. Et betydeligt træfald omkring og i byen ville generelt tjene indsigt til kirken.

Kirkens næromgivelser:
Reerslevvej er byens centrale hovedgade, hvorom byhuse og gårde i al væsentlighed samler sig. Husene er varierede i karakter og størrelse, og danner i et tæt naboskab en sympatisk landsbystemning. Kirken placerer sig ved Tranemosevej - en sidevej mod øst til Reerslevvej.
Ved denne decentrale placering formår kirken ikke rigtigt at blive det omdrejningspunkt i byen, som den i fjernomgivelserne har bebudet. Den visuelle kontakt til kirken lader sig i næromgivelserne begrænse af de tætliggende huse og høje træer. Med andre ord er der fra byens hovedgade kun få og kortvarige indsigtskiler til kirkens tårn.
Parkeringspladsen adskiller kirkegården fra selve kirkebygningen. Området virker sprængt, og parkeringspladsens rum formår ikke i den nuværende bearbejdning at styre En strammere behandling af rummet ved parkeringspladsen vil utvivlsomt binde kirkeområdet bedre sammen, og understøtte kirkeområdet som byens centrale rum.


Foto: 1
Fra syd ad Jyderupvej stræker kirketårnet sig lige akkurat over trætoppene.

Foto: 2
Landsbyen har sin tydelige afgrænsning ved træernes udstrækning. Imellem træerne
markerer byens sognestatus, om end trækronerne truer med at lukke af for indsigt til kirken.

Foto: 3
Fra Kongstedvej er der ved skolen en god kontakt mellem kirke og landskabet.

Foto: 4
Kongstedvej i øst: Kirken knejser ret frem for vejen, og varsler Reerslev by forude.
Desværre beskære træerne indsigten radikalt

Foto: 5
Ved ankomst ad Tranemosevej rejser kirken sig imposant i landskabet.

Foto: 6
Kirkens parkeringsplads lader kirken få rum til at træde i karakter, men pladsen - der p.t. skiller kirke og kirkegård fra hinanden – mangler præcision og styrke. M.a.o. bør dette rum mellem kirke og kirkegård strammes op.

Foto: 7
Ved passage af byen, er kirken her set fra Jyderupvej undseelig, og lader sig skjule af såvel terræn, træer og by.

Foto: 8
Fra Jyderupvej: Et eklatant eksempel på terrænets dominans.

Foto: 9
Terræn og træer dominerer indsigten til byen. Billedet er taget fra Jyderupvej nord for byen.

Foto: 10
Kort før ankomst til byen ad Nøragervej, trækker trækronerne sig til side og giver kirketårnet plads til at bryde frem.