Sejerby Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Sejerby kirke er opført hvor Sejerbyvej har sin højeste kote, i byens sydlige del kun ca. 100 meter fra kysten. Kirken får dermed et udmærket udgangspunkt for markering mod tilrejsende ad søvejen. Reelt taber den desværre væsentlig visuel styrke, til de puder af træer der stiller sig mellem kirkeområdet og kystlinien. Med de yngre træer der vokser op på selve kirkegården, vil kirken visuelt snart være helt udkonkurreret fra vandsiden. Det er afgørende at kirkegårdens træer holdes nede i højde, af hensyn til indsigten fra fjernomgivelserne, og fortsat stammes op af hensyn til havudsigten fra kirkegården.
Fra havneområdet kan man følge kirketårnet over den nøgne ubebyggede bakke, hvor kirken fint indvarsler byens tætte beliggenhed på havnen. Netop det, at alene kirken hæver sig over bakken, giver kirken en særlig styrke i såvel havne- som bybilledet.
Nord for byen er der ikke væsentlige indblik til kirken, idet bygningsstrukturen her er så tæt, at kirken først kommer til syne, hvor den i næromgivelserne får lejlighed til at stille sig frem i selve byrummet. Fra Sejrøvej i nordøst skærmer en lang kæde af træer for indsigten til kirken.
Træfald i de væsentligste indsigtskiler vil styrke kirkens mulighed for at markere sig i dette landskab, der terrænmæssigt giver kirken et godt potentiale for markering.
Hvor Mastrupvej i syd slipper kysten og drejer ind mod byen, får man kirken i syne så snart man har toppet yvsbjerg. Generelt er der, terrænet taget i betragtning, en fin markering af kirken i fjernomgivelserne, om end den kan styrkes betydeligt ved at fjerne træer i udvalgte områder.

Kirkens næromgivelser:
Kirken markerer afslutningen på det egentlige gaderum i Sejrbyvej. Trods den decentrale placering i byens hovedgade indtager kirken visuelt en karakterfuld position, der uden konkurrence gør den til byrummets væsentligste markør. Generelt er der således god indsigt til kirketårnet fra hovedgaden, Sejrøvej, ikke mindst på lang afstand, mens kirketårnets markering nærmere ankomst hindres af de trækroner der lukker sig over Sejrøvej op til kirkeområdet.
Træfald fra Brovej og til kirkeområdet, vil i betydelig grad styrke kirkens position i gadebilledet. De mange små lave byhuse samler og fortætter gaderummet, og underbygger fint landsbykarakteren og stemningen. Bygningstyperne repræsenteret i byen afspejler tydeligt, at ø-samfundet ikke har set behov for at udvide og nybygge efter udviklingen på fastland. Byens bebyggelse er af meget varieret kvalitet og vedligehold, men alle husene holder sig skalamæssigt udmærket afstemt i forhold til kirken.


Foto: 1
Kirken står alene om at tegne byen bag bakken, og gør det kraftfuldt og overbevisende ved den solitære markering.

Foto: 2
Ved ankomst til Sejrø får den tilrejsende et Flot landskabsmotiv med vand, land, kirke og
himmel. Desværre er træerne under den væsentligste del af indsejlingen i stærk
konkurrence med kirken.

Foto: 3
Fra Sejerøfærgens færgeleje knejser kirken flot over bakkekammen.

Foto: 4
Den visuelle kontakt til kirken giver en god kobling mellem by og havn.

Foto: 5
Fra Tyvsbjerg i syd er kirken med til at give byens begyndelse i syd karakter.

Foto: 6
Trods billedet er mørkt kan man svagt ane kirketårnets kam, der pga. træerne i mellemgrunden har meget vanskeligt ved at bryde rigtigt frem. Billedet er taget fra Sejerøvej i nordøst.

Foto: 7
Kongstrupvejs start i øst ser man kirken flankeret af træer.

Foto: 8
Fra Vestervej i nord er kirketårnet akkurat synlig, men ikke markant

Foto: 9
Kirken markerer sig flot over byen. Set fra hovedgaden, Sejerbyvej

Foto: 10 Kirkens ringmur får vejen til at slå lidt af, og skaber et særdeles værdifuldt gaderum. De små byhuse slår en sympatiskskala an, der flot giver det sidste stykke til kirken karakter. Trækronerne over Sejerøvej generer, og bør lodret beskæres

Foto: 11
Ankomst ad Kongstrupvej: Kirken holdes delvist i skjul af træet til venstre. Først ved ankomsten afdækkes kirken helt.

Foto: 12

Fra Konstrupvej oplever man fint kirkens kors Formede arkitektur.

Foto: 13

Det store trappeanlæg til kirken, danner et godt forrum til kirken

Foto: 14

Om kirkegården er plantet træer, der når de tager rigtigt fat vil indkapsle kirken for den enestående vigtige kontakt til vandet. Der ligger en afgørende arkitektoniskværdi i den direkte kontakt til vandet, og vise versa, hvorfor træerne anbefales fjernet helt.