Ørslev Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Ørslev by er i al væsentlighed bygget op om Nykøbingvej, der fra nord til syd skærer sig midt gennem byen. For de trafikanter der ankommer til byen ad denne vej, er det alene husene der tegner byen. Kirken er som landmærke henlagt til byens østside. Men er den usynlig for byen, så gør kommer den til gengæld til sin ret her på grænsen til det åbne agerlandskab.
Kirkens fantastiske eksponering i landskabet - og bystrukturens indifferente holdning til kirken - bringer tanken, at kirkebygningen er landskabets mere end byens!
Opgaven er at sikre, at den stærke landskabelige kontakt bevares, og friholdes for bystrukturens eventuelle udvidelse.
Modsat øst, giver ankomst fra vest desværre ikke – hverken aktuel eller potentiel – indsigt til kirken.
Kirkens næromgivelser:
Nærmiljøet ved kirken har en passende fasthed i samspillet med Wilhelm Becks overfor liggende præstegård. Værdifuldt er det også mod øst, hvor en mindre gruppe huse ligger sig i passende afstand, ved foden af kirkens bakke. På den måde får det mellemliggende stykke bakke/mark *) lov at arbejde sammen med kirken, for både nær- og fjernomgivelserne. Et
afgørende stykke mark der også for fremtiden bør friholdes helt. Mod vest tilstår næromgivelserne derimod ikke kirken megen opmærksomhed. Her synes det meste indrettet efter landevejen.

Kirkens næromgivelser:
Nærmiljøet ved kirken har en passende fasthed i samspillet med Wilhelm Becks overfor liggende præstegård. Værdifuldt er det også mod øst, hvor en mindre gruppe huse ligger sig i passende afstand, ved foden af kirkens bakke. På den måde får det mellemliggende stykke bakke/mark *) lov at arbejde sammen med kirken, for både nær- og fjernomgivelserne. Et
afgørende stykke mark der også for fremtiden bør friholdes helt. Mod vest tilstår næromgivelserne derimod ikke kirken megen opmærksomhed. Her synes det meste indrettet efter landevejen.


Foto: 1
Flot indkørsel til kirken ad Ørslev Hovedgade fra Hallelev Huse syd for Ørslev. Den åbne flade mark er en flot kontrast til kirken der rejser sig her hvor terrænet stiger og topper. Her får kirken lov at markere sig, og indvarsle landsbyen.

Foto: 2
Fra Hallelev i sydøst tegner kirkens sig flot på den mørke baggrund af træer der har indhegnet byens huse. Herfra er kirken landskabets og ikke byens.

Foto: 3
Set fra syd ad Ørslev hovedgade: Hvor vejen (‘gaden’) krydser åen flankeres den af to huse. i rummet op til kirken herfra, blandes fjern- og næromgivelserne.

Foto: 4
Motiv man må kunne glæde sig over hver dag!

Foto: 5
Fra Nykøbingvej nord for Ørslev er kirken ikke synlig noget sted.

Foto: 6
Haven foran navnkundige Wilhelm Becks præstegård tager sig pænt af rummet op til
kirken.

Foto: 7
Set fra gårdspladsen ved præstegården igennem alléen.