Føllenslev Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Kirken i Føllenslev er opført på et bakkedrag i et ganske afvekslende terræn.
De mange indfaldsretninger rundt om byen giver, trods det kuperede terræn, trafikanten mulighed for at danne sig et godt indtryk af landsbyens struktur og udstrækning.
Det er generelt for indsigten rundt om byen, at hvad terrænet giver af potentielt værdifulde koblinger mellem kirke og fjernomgivelser devalueres betragteligt ved trækronernes mellemkomst. Træerne i indsigtskilerne fra indfaldsvejene til Føllenslev, bør fjernes og/eller beskæres i højde og omfang.

Kirkens næromgivelser:
Det kuperede filigranagtige vejnet i byen giver meget varierede og sympatiske gaderum, der fint understøtter landsbykarakteren.
Kirken står i dette forløb som byens vestlige afgrænsning, hvor den danner overgangen mellem by og åbent land. Byens niveauforskelle og bygningstæthed er i konkurrence med kirkens
synlighed, men samtidigt elementer der giver byens sit særkende. Om end kirken ikke er det fysiske samlings-/midtpunkt i byen, så indtager den ved Føllenslevs begrænsede størrelse, og ved kirkens placering på bakkedraget, en rumligt betydende position i bystrukturen.
Med andre ord er kirkens bidrag til byens identitet og arkitektonisk styrke ikke afgørende krænket af de visuelle forbehold der måtte være.
Der er dog næppe tvivl om, at træfald omkring kirkeområdet vil tjene kirkens position.


Foto: 1 Ad Favrbovej er der en flot indsigt til kirken i profil.
Foto: 2 Ret frem for den tilrejsende befinder kirketårnet sig. Desværre er det helt indhyllet i trækroner. Billedet er taget fra Gunhøjvej.

Foto: 3
Tilsvarende problematik ses fra Eskebjergvej.

Foto: 4 Ved ankomst i byen afdækker terrænet og træerne kirken, der flot bliver byens dignitar. Set fra Eskebjergvej.

Foto: 5
Ad Havnsøvej er møder man byen som en pude der rejser sig af den ganske flade mark. Kirken knejser flot over byen, om end træfald kunne styrke billedet yderligere.

Foto: 6
Fra Kirkemosevej ved byens skole hindre trætoppene skolens visuelle kobling til kirketårnet og byen.

Foto: 7 Først kort før kirken træder tårnet frem. Set fra Kirkemosevej. 8 Tilrejsende ad Egemarkvej får en smuk vejføring op til kirken, der med sit tårn akkurat når over trækronerne.
Foto: 8 Fra byens midte er der en god kontakt til kirken.