Nye tilslutninger

Når nye tilslutninger etableres eller der ændres på eksisterende tilslutninger, skal de fastsatte værdier for maksimal afløbskoefficient overholdes.
Hvis afløbskoefficienten øges udover de angivne værdier skal afledningen (l/s) reduceres/drosles tilsvarende. Det er bygherre, som med beregninger og tiltag, skal dokumentere, at reduktionen/neddroslingen svarer til de angivne afløbskoefficienter. Altså må der fra grundene maksimalt afledes regnvand i liter pr. sek. svarende til den dimensionsgivende regnintensitet 144 l/s/ha x den angivne afløbskoefficient.

En andel af fælles grønne arealer og opholdsarealer i det pågældende kloakopland kan efter aftale mellem bygherre og Kalundborg Forsyning indgå i beregning af befæstelsesgraden. Grundenes areal defineres ud fra Bygningsreglementets § 454.

Tilledningen til kloakken kan reduceres ved, at regnvandet forsinkes på grunden i et bassin, grønt tag, regnvandsbed eller i en faskine, hvorfra der er etableret et overløb til kloakken. 

Det er grundejerens ansvar, at de fastsatte krav til maksimal afløbskoefficient og reduceret tilledning af regnvand til kloakken overholdes. Overskrides kravene, skal grundejeren for egen regning lave tiltag, som medfører, at kravene fremadrettet overholdes.