Vejbidrag

Vejbidraget sikrer, at omkostningen til afvandingen fra veje, pladser og lignende, som er tilsluttet det offentlige afløbssystem, betales fra Kalundborg Kommune til Kalundborg Forsyning i lighed med de øvrige tilsluttede brugere. Vejbidraget er et årligt bidrag, som beregnes som en procentdel af spildevandsselskabets anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder regnvandsbassiner, pumpestationer mv., hvori der løber vejvand. 

Vejbidrag for statsveje betales af Vejdirektoratet, og vejbidrag for kommuneveje betales af Kalundborg Kommune. 

Anlægsudgifter til spildevandsanlæg omfattet af vejbidraget omfatter: 

  • Spildevandsledninger, der modtager vejvand 
  • Opstuvningsbassiner, der modtager vejvand 
  • Overløbsbygværker, der modtager vejvand 
  • Decentrale renseanlæg, der har det specifikke formål at rense vejvand 

Vejbidraget for Kalundborg Kommune fastsættes årligt af kommunalbestyrelsen, i forbindelse med vedtagelse af det kommende års budget.