Indledning

Spildevandsplan 2023-2027 er en revision af spildevandsplan 2017-2027. Den fortæller hvilke mål der er for udbygning og nye kloakeringer i Kalundborg Kommune. Udgangspunktet for planen er, at Kalundborg er kendt som ”Den grønne industri kommune” og at Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed, som det fremgår af kommuneplanen for Kalundborg Kommune. Håndtering af kommunens spildevand er en vigtig brik til at understøtte dette.  

Spildevandsplan 2023 – 2027 er bygget op omkring nogle temaer, som hver udgør et afsnit i planen. I hvert afsnit er beskrevet, hvilke udfordringer der er for det pågældende område. Alle planperiodens indsatser er beskrevet i dét afsnit, hvis målsætning de understøtter. Nogle indsatser understøtter målsætningen i flere afsnit. De er beskrevet i dét afsnit, som rummer indsatsens primære formål. 
 
Information om indsatserne kan fremsøges på den enkelte ejendom på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Spildevandsområdet udvikler sig hele tiden; teknologien forbedres og forskning skaber ny viden, fokus flyttes fra bortskaffelse til udnyttelse af ressourcer, og lovgrundlaget som regulerer spildevandsforsyningsområdet, ændres.  

For at sikre at vi følger med udviklingen på spildevandsområdet, og hele tiden leverer de bedste løsninger baseret på den nyeste teknologi og viden, revideres spildevandsplanen hvert 4. år. Dermed er dette sidste revision i denne spildevandsplans periode - og der vil derfor skulle laves en ny spildevandsplan gældende fra 2028.

Når planen revideres giver det mulighed for at ændre indsatsområder eller prioritere dem anderledes, hvis forhold har ændret sig eller ny viden gør, at forudsætningen er anderledes end først antaget. Det mener vi, giver os den bedste forudsætning for at træffe kloge beslutninger til glæde for borgere, virksomheder og miljøet. 

Spildevandsplan 2023-2027 er lavet i et samarbejde mellem Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning, som i planperioden holder møder 4 gange årligt om indsatserne i spildevandsplanen. Det sidste møde i hvert år skal udmøntes i en kortfattet orientering af Teknik- og Miljøudvalget om spildevandsplanens status. Dermed opfyldes Miljøbeskyttelseslovens § 32c som siger, at "Kommunalbestyrelsen drøfter årligt forsyningsforholdene i kommunen med alle spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold".