Forsyningssikkerhed og gode anlæg

Kloaksystemerne repræsenterer en stor værdi, og det er vigtigt, at denne værdi opretholdes ved løbende at renovere, udskifte og vedligeholde kloakkerne, derfor har Kalundborg Forsyning en renoveringsplan. Kalundborg Forsyning forsøger hele tiden at være på forkant med anlæggenes tilstand, så man undgår de driftsmæssige problemer, som nedslidte eller beskadigede kloakker kan forårsage. Med henblik på at optimere renoveringsindsatsen og derved øge forsyningssikkerheden undersøges kloakkerne løbende med TV-inspektion, og fysisk tilstand, eventuelle brud og forventet restlevetid registreres, så prioritering og planlægning af indsatser sker på grundlag af fakta. 

Der er mange virksomheder i Kalundborg Kommune, hvis produktion medfører tungt belastet spildevand. Kalundborg Forsyning understøtter Kalundborg Kommunes profil som grøn industrikommune, og det er ambitionen, at kunne tilbyde håndtering og rensning af kompliceret industrispildevand. Dermed er ambitionen at der altid skal være en overkapacitet i ledningsnettet og på renseanlæggene, så nye virksomheder til enhver tid kan etablere sig i kommunen og tilbydes effektiv og miljømæssig korrekt håndtering af deres spildevand. 
 
Kalundborg Forsyning har flere metoder til at vedligeholde og reparere beskadigede eller nedslidte kloakker. Kloakkerne spules regelmæssigt for at fjerne aflejringer i ledningerne og rødder, som er trængt ind i kloakken, fjernes maskinelt. Er selve kloakledningen beskadiget kan den fores med en såkaldt ”strømpe”, og derved gøres tæt igen, så spildevandet ikke løber ud i jorden og til vandmiljøet - og grundvand og drænvand ikke trænger ind i kloakken. Sidstnævnte kaldes "uvedkommende vand" som er vand der siver ind i ledningerne gennem utætte samlinger eller rørbrud. Det kan også være tag- og overfladevand, dvs. regnvand, som fejlagtigt afledes til en spildevandsledning.  

Det er dyrt at transportere og rense uvedkommende vand, og det optager kapacitet på renseanlæggene. Derfor godkendes det som servicemål at Kalundborg Forsyning leder efter kilder til uvedkommende vand og foretager nødvendige opgraderinger/ udskiftninger på egne kloakanlæg for at reducere mængden af uvedkommende vand i forhold til det nuværende niveau. Det betyder også, at når kilden er private stikledninger, vil grundejeren blive bedt om at udskifte/renovere sine ledninger. 

Op til 45% af det vand der renses på Kalundborg Forsynings renseanlæg er uvedkommende vand.

Er kloakledningen i så dårlig stand, at udgifterne til reparationer hele tiden er stigende, renoveres kloakken totalt, dvs. den gamle kloakledning udskiftes med en eller to nye. I sådanne tilfælde er der mulighed for følgende løsninger beskrevet i faktaboksen herunder.

Mest miljø for pengene

Kalundborg Forsyning arbejder hele tiden på, at optimere sine anlæg. Det gælder både renseanlæg, pumpestationer og kloakledninger. Anlæggene kan optimeres på flere områder; det kan f.eks. være ved anvendelse af ny teknologi, som betyder en forbedret rensning af spildevandet. Det kan være tiltag der nedbringer energiforbruget eller det kan være ændring af kloakanlæggene som medfører, at spildevand og regnvand holdes adskilt. 

Fokus på spildevandsrensningen ændrer sig og nye teknologier udvikles. Endvidere er mulighederne for udnyttelse af de ressourcer, som findes i spildevandet i udvikling.  Derfor skal det løbende vurderes om renseanlæggene skal opgraderes, moderniseres eller nedlægges. I hvert enkelt tilfælde skal spildevandsforsyningsselskabet vurdere, om spildevandet fortsat skal renses decentralt eller det skal pumpes til et større renseanlæg. Der tages hensyn til økonomi, miljøpåvirkning og udnyttelse af ressourcer.  

Faktaboks

Separatkloakering

Er et to-strenget system, hvor spildevand og regnvand adskilles og afledes til hhv. renseanlæg og vandløb, sø eller hav.  

Spildevandskloakering

Der kloakeres hun for spildevandet og regnvandet håndteres lokalt, enten ved nedsivning på grundene eller afledning til lokalt vådområde eller vandløb. 

Delvis udtræden af kloakfællesskabet

Er et område fælleskloakeret og kloakken i god stand, kan forsyningen tilbyde borgerne at udtræde for regnvand. På den måde reduceres mængden af regnvand som ledes til renseanlæg, og risikoen for regnbetingede overløb fra kloakken mindskes. Samtidig spares anlægsudgifter til ny kloak, fordi eksisterende kloak fortsat anvendes til spildevand.