Overløb

Der findes i Kalundborg Kommune 66 bygværker, hvor urenset, opspædet spildevand kan løbe ud i vandmiljøet, når kloakledningernes kapacitet overskrides - typisk ved længerevarende kraftig regn eller skybrud. 6 af disse er bypass på Kalundborg Forsynings rensningsanlæg – og resten er overløbsbygværk fra kloakledningerne. 

Udledning af urenset spildevand blandet med regnvand forringer vandkvaliteten i havet og langs kysten. Derfor arbejder Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune på at reducere antallet af overløb mest muligt. Det gøres bl.a. i projekterne ved Bækken og Kærby Å, som er beskrevet i afsnittet ” Indsatser og Økonomi” hvor i alt 17 overløb nedlægges eller ombygges, samt ved generelt at adskille spildevand og regnvand, når der anlægges nye kloakker eller gamle fælleskloakker skal renoveres.

Spildevandshåndteringen vil på længere sigt dermed blive upåvirket af nedbør - og regnvandet kan ledes ud i vandmiljøet med reduceret næringsstofbelastning.

Indsatserne ved Bækken og Kærby Å er eksempler på, hvordan der arbejdes med at reducere overløbene.