Det åbne land

Det åbne land, er defineret som områder udenfor de kloakerede byområder.

Kort over områderne hvor spildevandsrensningen skal forbedres i det åbne land.

Alle ejendomme i det åbne land, som ikke er tilsluttet et offentligt kloaksystem, men som udleder spildevand til vandmiljøet, kan ifølge Statens Vandplaner påvirke vandmiljøet negativt. Derfor er det nødvendigt at forbedre spildevandsrensningen på mange af disse ejendomme - og på den baggrund har Miljøstyrelsen udpeget såkaldte oplande, som er fokusområder i forhold til påvirkning af søer og vandløb.

I Kalundborg Kommune er der ca. 5.000 ejendomme i det åbne land og i de mindre landsbyer, som ikke er tilsluttet et kloaksystem. I perioden 2012-2022 har Kalundborg kommune givet påbud til 1.790 ejendomme som opfylder spildevandsbekendtgørelsens kriterier for påbud og som er beliggende i de områder, som Miljøstyrelsen har udpeget, hvor det er vurderet at en direkte udledning til vandmiljøet (markdræn, grøfter, søer og vandløb) vil medføre en belastning af de målsatte vandområder. 

Hvis man har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning, er der en mulighed for at indgå kontraktligt medlemskab med Kalundborg Forsyning. Her betales 60% af tilslutningsbidraget og så indtræder man som kunde hos Kalundborg Forsyning, og fremover betaler man vandafledningsafgift som i kloakerede områder. Man skal selv sørge for at der er en godkendt bundfældningstank og for elektriciteten til anlægget. Kontraktligt medlemskab sidestiller borgerne i byen og borgerne på landet. 

I denne spildevandsplans periode, vil der være fokus på opfølgning på de påbud, der er beskrevet ovenfor.

Du kan læse mere om kommunens arbejde med spildevandsrensning i det åbne land på Kalundborg Kommunes hjemmeside.