Regnvandsbassiner

Regnvandbassiner er en måde hvorpå vand kan renses og forsinkes inden det ledes videre til søer, vandløb eller havet. Bassiner kan være våde eller tørre og i nogle typer kan der regnvandet nedsives.

I det omfang det af hensyn til øvrig planlægning og afløbsteknisk er muligt, ønskes regnvandsbassinerne udformet som naturlige søer med fast vandspejl og flade brinker, så de indgår som en naturlig del af området med rekreative værdier.

For at optimere udformning og placering af regnvandsbassiner, så disse både giver rekreativ værdi og er udformet sikkerhedsmæssigt optimalt, er det nødvendigt at der allerede i den indledende fase, i forbindelse med udstykningsplaner, reserveres de nødvendige arealer med tilhørende udenoms arealer til de tekniske anlæg.

Der henvises til Kalundborg Forsynings "Regulativ for regnvandsbassiner", for udformning af  bassiner som enten kobles til forsyningens kloakering eller som Kalundborg Forsyning forventes at drifte. DANVA har desuden udgivet Vejledning til udformning af regnvandsbassiner, som det desuden anbefales at man benytter.