Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

I mange områder løber både regn- og spildevand i samme ledning, og alt vandet ledes herfra til renseanlæg. I takt med kraftigere og hyppigere regnskyl end førhen, ledes mere vand til kloakkerne. 

Dette er til ugunst for både miljøet og borgerne, og øger samtidig driftsomkostningerne der er forbundet med rensningen af spildevandet. Det er derfor mange steder nødvendigt, at adskille regnvandet og spildevandet. Det vil medføre, at risikoen for oversvømmelser af kældre og lavtliggende grunde mindskes.

I nogle områder kan Kalundborg Forsyning tilbyde at tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget, når tag- og overfladevand håndteres lokalt på ejendommen. Du kan anmode om tilbagebetaling, i forbindelse med etablering af LAR anlæg ud fra følgende vilkår: 

  • Anlægget skal dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt.
  • Området er fælleskloakeret  

Det er som udgangspunkt grundejerens ansvar at undersøge og dokumentere, at forudsætningerne er opfyldt for den pågældende ejendom. 

I de tilfælde hvor Kalundborg Forsyning opfordrer borgerne til at udtræde for regnvand, som en del af indsatsen til forbedring af spildevandshåndteringen i et område, vil Kalundborg Forsyning informere borgerne direkte om mulighederne. 

Det vil i disse tilfælde være Kalundborg Forsyning som foretager de overordnede undersøgelser af om jordbundsforholdene egner sig til nedsivning, dvs. om grundvandsspejlet i området er lavt nok i forhold til terræn og om jordlagene er vandgennemtrængelige og f.eks. ikke består af ler. 

Du kan læse mere om nedsivning i afsnittet "Nedsivning af regnvand".

.