Dimensionering af afløbssystemer

For at tage hensyn til kommende klimaforandringer og statistisk usikkerhed skal der ved dimensionering af nye regnvandsledninger benyttes et sikkerhedstillæg, som beskrevet i Spildevandskomitéens Skrift nr. 27 ”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn” samt Skrift nr. 30 ”Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter”.

Kalundborg Forsyning kan opgradere det eksisterende afløbssystem med henblik på at forbedre serviceniveauet for at leve op til de beskrevne sikkerhedstillæg.

Kalundborg Forsyning har ansvaret for, at der tages stilling til sikkerhedstillæggets størrelse og, at der gennemføres hydrauliske beregninger i henhold til gældende funktionspraksis. 

Sikkerhedstillæg består af tre forskellige faktorer: Klimafaktor, fortætningsfaktor og faktor for statistisk usikkerhed. Sikkerhedstillæg for dimensionering af separate regnvandsledninger, ses i nedenstående tabel og er beskrevet nedenfor: 

Sikkerhedstillæg 

Faktor 

Klimafaktor 

1,20 – 2,00 

Fortætningsfaktor 

1,00 – 1,15 

Faktor for statistisk usikkerhed 

1,05 – 1,20 

 

Klimafaktoren skal fastsættes i forhold til det konkrete projekt og levetiden for anlægget, da klimafaktoren skønnes at afhænge lineært af levetidsperioden. 

Fortætningsfaktoren fastsættes ud fra en vurdering af, hvordan byens befæstede flader vil udvikle sig i fremtiden. Der skal generelt anvendes en fortætningsfaktor på 1,10 – 1,15. I byområder hvor der ikke forventes en yderligere fortætning, kan faktoren sættes til 1. Fortætningsfaktoren aftales mellem Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning og en eventuel 3. parts bygherre i hvert enkelt tilfælde. 

Faktor for statistisk usikkerhed fastsættes pba. usikkerheden af de hydrauliske og hydrologiske modeller, som beskriver afløbssystemet og afhænger således blandt andet af om modellen er kalibreret eller ej. 

For sammenhængen mellem gentagelsesperioder og klimafaktorer samt dimensionsgivende regnintensitet henvises til DS 432-2020, tabel 4.