Serviceniveau

Serviceniveauet beskriver, hvor ofte spildevandet fra kloakkerne må stige op på jordoverfladen. Inden for spildevandsplanens kloakoplande har du som grundejer både ret og pligt til at aflede spildevand til Kalundborg Forsynings afløbssystem. 

Med klimaforandringerne vil der i fremtiden komme kraftigere regnhændelser, og regnen vil komme oftere. Flere steder vil der ikke være tilstrækkelig kapacitet i spildevandsforsyningens ledningsnet, hvilket betyder, at der kommer vand på jordoverfladen oftere end før. I Danmark dimensioneres afløbssystemer ikke til at bortlede vandmængder som følge af ekstreme regnhændelser, da det vil være forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger. Dette vil ikke nødvendigvis give problemer, da regnvandet ofte vil blive liggende på vejbanen, indtil der igen er plads i afløbssystemet. Vandet vil i sådanne tilfælde samle sig i lavninger, og terrænforholdene på f.eks. veje, fortove, grønne områder, matrikler m.v. er derfor afgørende for, om der er en risiko forbundet med oversvømmelser. 

Ved udbygning af afløbssystemet skal der findes en balance mellem borgernes forventninger til serviceniveau og spildevandsselskabets økonomi. Hvis der anvendes ”små” ledninger, vil disse fungere godt ved mindre regnskyl, være selvrensende og billige at etablere, men det kan give problemer ved store regnskyl og medføre oversvømmelser. Hvis der anvendes større ledninger, kan de aflede meget vand under regn, men de er dyrere i både anlæg og drift. Desuden kan man risikere, at ledningerne ikke er selvrensende, og at de dermed stopper til. 

Afløbssystemer

Ved udbygning af afløbssystemet skal der findes en balance mellem borgernes forventninger til serviceniveau og spildevandsselskabets økonomi. Hvis der anvendes ”små” ledninger, vil disse fungere godt ved mindre regnskyl, være selvrensende og billige at etablere, men det kan give problemer ved store regnskyl og medføre oversvømmelser. Hvis der anvendes større ledninger, kan de aflede meget vand under regn, men de er dyrere i både anlæg og drift. Desuden kan man risikere, at ledningerne ikke er selvrensende, og at de dermed stopper til i tørvejr.

Faktaboks om afløbssystemstyper
Regnvandsledninger bortleder regn- og smeltevand fra tage, veje og andre befæstede flader
Spildevandsledninger bortleder hus- og industrispildevand fra ejendomme og virksomheder
I et fælleskloakeret opland afledes regn- og spildevand i ét fælles ledningssystem, og der er således kun én stikledning til den enkelte ejendom
I et separatkloakeret opland afledes regn- og spildevand i hver sit ledningssystem, og der er således to stikledninger til den enkelte ejendom
I et spildevandskloakeret opland afledes spildevand i ét ledningssystem, og der er således kun én stikledning til den enkelte ejendom. Regnvand håndteres lokalt f.eks. i faskiner og må ikke ledes til stikledningen

Serviceniveau – nye afløbssystemer 
Ved dimensionering af nye afløbssystemer foreskriver den gældende funktionspraksis, at der for alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande gælder, at opstuvning til terræn som minimum ikke må ske hyppigere end det der svarer til en 10 årshændelse for fællessystemer og en 5. årshændelse for separatkloakerede systemer.

Som miljø- og servicemål fastsættes det at Kalundborg Forsyning også kan hæve serviceniveauet i eksisterende kloakanlæg så det lever op til de definerede serviceniveauer i Spildevandskomiteens skrift 27 for "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn". Forsyningen kan også lave supplerende tiltag efter omkostningsbekendtgørelsens regler.

Serviceniveau – eksisterende afløbssystemer

For alle eksisterende kloakoplande gælder, at opstuvning til terræn som minimum ikke må ske hyppigere end det der svarer til en 2 årshændelse for fællessystemer og en 1. årshændelse for separatkloakerede systemer.

Ifølge de tidligere dimensioneringskriterier i Danmark (frem til udgivelsen af Spildevandskomitéens Skrift 27  i 2005) kunne det tillades, at ledninger i fælleskloakerede områder højst blev overbelastet hvert andet år. Separate regnvandsledninger blev dimensioneret, så ledningerne højst blev overbelastet én gang årligt.

Eksisterende afløbssystemer etableret før 2005 er derfor dimensioneret efter følgende praksis:

Kloakeringsform Gentagelsesperiode for fuld udnyttelse af rørkapacitet
Fællessystem 2 år
Separatsystem 

1 år

Regnhændelser

En regnhændelse, som er så kraftig, at den statistisk set kun optræder i gennemsnit én gang i en given tidsperiode. Eksempler på disse er:

100-års-regn: En regnhændelse, som er så kraftig, at den statistisk set kun optræder i gennemsnit én gang hvert 100. år.

10-års-regn: En regnhændelse, som statistisk set kun optræder i gennemsnit én gang hvert 10. år.

5-års-regn: En regnhændelse, som statistisk set kun optræder i gennemsnit én gang hvert 5. år.

Grundejers ansvar

Kalundborg Forsyning er kun forpligtiget til at sikre, at spildevand fra ejendommes stueplan kan afledes til spildevandsselskabets kloak ved gravitation (dvs. uden pumpe).

Grundejeren selv er ansvarlig for afledning fra kælderen. Kalundborg Forsyning har ikke pligt til at sikre afløb fra kælderen. Husejere kan selv mindske risikoen for kælderoversvømmelser på flere måder: 

  • I områder, hvor hovedkloakken stadig er udført som én fælles ledning for regn- og spildevand, kan der monteres et højvandslukke for at hindre opstuvning af vand fra fælleskloakken ind i husets afløbsinstallationer. 
  • Separering af regn- og spildevand, så regnvandet ikke presses op gennem kælderafløb, hvis der er ført to stik frem til ejendommen. 
  • Pumpning af spildevand fra en ejendom modvirker effektivt, at regnvand presses ind i kældre. 

Højvandslukker skal finansieres, drives og vedligeholdes af grundejeren selv, da det ifølge lovgivningen som udgangspunkt ikke er tilladt, at spildevandsselskabet bidrager.