Nedsivning af regnvand

De terrænnære geologiske, samt hydrologiske, forhold i Kalundborg kommune er meget varierende, hvilket i visse områder påvirker muligheden for nedsivning af bl.a. regnvand. 

Det er kommunen der giver tilladelse til nedsivning. Du kan søge om tilladelse til at nedsive på Byg og Miljø - her skal du vælge ansøgningstypen "nedsivning af tag- og overfladevand".

Husk det kræver altid tilladelse at nedsive, medmindre det er er vand fra tag- og fliser fra beboelse som nedsives på terræn – eksempelvis tagvand som ledes ud på græsplænen hvor det nedsiver. Vandet skal dog blive på egen matrikel og må ikke løbe ind på nabomatrikler. 

I forbindelse med etablering af nye bolig- og industriområder, og lignende, tilstræbes det at alt tag- og overfladevand nedsives på den enkelte grund, såfremt muligheden for nedsivning er god. Ved alle disse projekter er det en god idé at afklare vandhåndteringen tidligt med kommunen, så den kan indtænkes i projektets designfase. 

Overfladevand fra parkeringsarealer og veje er mere forurenet som følge af dækslid, oliespild m.v. Endvidere kan der på større veje være risiko for spild ved uheld. Overfladevand fra disse skal håndteres på en måde, hvor forureningen fanges og evt. nedbrydes/omsættes. Dette kan eksempelvis ske i bevoksede grøfter, græsrabatter og lignende. Der kan således ikke gives tilladelse til nedsivning af olieholdigt/potentielt olieholdigt overfladevand fra befæstede arealer via faskiner eller nedsivningsanlæg. 

Hvis man ønsker lokal håndtering af regnvandet i et område hvor muligheden for nedsivning er dårlig, skal det undersøges hvordan vandet alternativt kan håndteres.