Beregning af reduceret areal

Det befæstede areal angiver, hvor stort et areal der afledes vand fra. Arealet beregnes som det samlede areal af befæstede flader der afvander til kloak eller et LAR-anlæg. Da de forskellige typer befæstelser (hustage, fliser, veje, græsarmerede parkeringspladser m.m.) ikke afleder samme mængde nedbør, regnes med forskellige afløbskoefficienter afhængig af befæstelsestypen. 

Type 

Afløbskoefficient ф 

Fuld befæstede områder f.eks. asfalt og tage 

1,0 

Flisebelægning / betonsten 

0,8

Grusmacadam / Stabilt grus 

0,6

Græsarmering 

0,4 

Grusarealer 

0,6

Grønne områder /haveareal/ parkareal

0,1 

 

I tabellen nedenfor er vist et eksempel på beregning af det reducerede areal for en grundstørrelse på 1.100 m², hvoraf 250 m² er tagflade, 100 m² er fliser, 40 m² er græsarmeret parkering og 710 m² er grønt område. 
 

Befæstelsestype 

 

Areal m² 

A 

Afløbskoefficient 

ф 

Reduceret areal m² 

A ∙ ф 

Tag 

250 

1 

250 

Fliser 

100 

0,8 

80 

Græsarmering 

40 

0,4 

16 

Grønt 

710 

0,1 

71 

Ialt 

1.100 

- 

417 

 

Befæstet areal:

Det befæstede areal er der hvor man har foretaget en ændring, så regnvandet ikke trækker naturligt ned i jorden.

Et areal kan være 100 % befæstet, det er f.eks. asfalt og tagoverflader, hvor regnvandet ikke kan trække naturligt ned i jorden. Andre arealtyper er delvist befæstede, f.eks. fliser og grønne arealer, hvor afløbskoefficienten angiver hvor stor en del af regnvandet, der ikke trækker ned i jorden.

Afløbskoefficient:

Er den faktor hvormed befæstelsen hindrer regnvand fra at trække ned i jorden, fx er asfalt en faktor 1 – da det hindrer vandet 100%

Reduceret areal:

Er det totale oplandsareal ganget med afløbskoefficienten for arealet/delarealerne.

Det reducerede areal er den del af et givent areal, hvorfra regnvandet ledes til afløbssystemet. For eksempel vil det reducerede areal af et område/opland på 10.000 m2, der afleder regnvand (fra tage og belægningsarealer) fra 30% af arealet, have et reduceret areal på 3.000 m2.