D. Tørke, grundvand og kysterosion

Sommertørke vil medføre et øget behov for markvanding, og våde naturtyper vil være under et stigende pres. I den kommunale vandplanlægning og myndighedsbehandling skal der tages højde for ændrede vandbalancer. Hedebølger kan medføre hedeslag og dehydrering hos udsatte befolkningsgrupper. Der findes allerede i dag beredskaber der håndterer hedebølger i forhold til udsatte befolkningsgrupper.
Der er ikke foretaget stedspecifikke risikovurderinger for hedebølger og tørkevirkninger. I kommende revisioner af Klimahandlingsplanen udbygges dette tema, for at kunne arbejde proaktivt med handlinger der redurer skadevirkningerne af hedebølger og tørke på natur- og landbrug.

Oversvømmelse kan også komme nedefra. Det terrænnære grundvand er mange steder stigende. Det sker f.eks. som følge af de generelt øgede regnmængder, sløjfning af dræn og et generelt lavere vandforbrug. Terrænnært grundvand kan derfor skabe problemer i bebyggelser, hvor der ikke er taget højde for dette eller reducere effektiviteten af etablerede klimatilpasningsanlæg. Stigende grundvand vil give udfordringer for mange nedsivningsanlæg til spildevand (og regnvand). Specielt kystnære områder med fx sommerhuse vil få vanskeligere med at håndtere deres spildevand og der vil være kontaktrisiko med spildevandet, hvis det sammen med grundvandet stiger op på terræn via dræn og septiktanke.
Der er ikke foretaget udpegninger af områder med risiko forårsaget af terrænnært grundvand, da det nuværende tilgængelige datagrundlag er for mangelfuldt. Temaet udbygges i kommende revisioner af Klimahandlingsplanen.

Kalundborg Kommune har ca. 197 km kyststrækning. Kystdirektoratet har i kystplanlægger.dk bl.a. udarbejdet en landsdækkende kortlægning af erosionsfare i kystområderne frem til 2120.
Udpegede områder i kommuneplanen hvor der er fare for erosion, er de områder som i Kystdirektoratets kystplanlægger svarer til erosionsfaren i 2070 ved en 100-årshændelse.
Kalundborg Kommune har fire kyststrækninger hvor der er identificeret risiko for kysterosion.
Strategier for at modvirke eller tilpasse kysterne kan omfatte f.eks. erosionsbeskyttelse ved kystfodring eller etablering af diger/klitlandskaber. De mere stedspecifikke strategier på kort (20 år), mellemlang (50 år) og på lang sigt (100 år) fremgår af den gældende kommuneplan.