Handlinger - Klimatilpasning

Oversvømmelse fra havet

Der er gennemført en risikokortlægning for oversvømmelser ved stormflod.

Områderne bag Kalundborg Havns kajanlæg er særligt sårbare ved stormflod.
Der er gennemført forhøjninger af bolværker langs dele af havnen.

Der skal udføres en kortlægning af kote højder på kajanlæggene for at fastslå hvilke strækninger der er særligt udsatte. På den baggrund udformes en havnespecifik klimatilpasningsstrategi der skal sikre byen bag havnen mod oversvømmelser.

Et særskilt fokuspunkt er udløbet af Kærby Å.
 Der skal etableres en ny højvandssluse med en pumpe i åens udløb. Slusen kan sikre mod oversvømmelser ved stormflod, samtidig med at vandet fra åen pumpes ud i fjorden når slusen er lukket. Dette projekt er en del af Kærby Å Helhedsplan.

___

Ansvar
Kalundborg Kommune, Kalundborg Havn

Aktører
Grundejere, Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning

Opstart
2024

Merværdi
I en klimasikring af havnen er det muligt at arbejde med elementer der giver forbedrede muligheder for rekreativ adgang til havet, og for passager langs havnefronten

En risikokortlægning viser, at der ved stormflod vil være en forhøjet risiko for oversvømmelser af boliger og sommerhuse i Reersø.

Allerede i dag kan en stormflod være kritisk på Reersø. Flere huse har stået delvist under vand. Ved en vandstand på 1,5m vil store dele af områdets sommerhusområde og

boligområder oversvømmes. Forbindelsen til Reersø afskæres, da vejen oversvømmes og det kan være kritisk for Beredskabet at komme til. Dertil oversvømmes de havnenære arealer og endeligt forårsager tilbageløb langs pumpekanalen ved vandstand over 1,4m at store dele af landbrugsarealerne mod vest (tidligere store og lille Saltsø) oversvømmes.

En digeløsning samt sikring af adgangsvejen er nødvendig for at sikre husene og sikkerheden på Reersø. I dag er det kun et mindre område i den nordvestlige del af Reersø, der ligger under

havniveau. I fremtiden må en stor del af de åbne arealer vest for Reersø by forventes at stå under vand, såfremt der ikke afvandes med pumpe.

___

Ansvar
Kalundborg Kommune og Grundejere

Aktører
Grundejere og Kalundborg Kommune

Opstart
2024

Merværdi

Risikovurderingen fra 2023 viser, at der fortsat er behov for langsigtede løsninger for sommerhusområderne langs Storebæltskysten. Løsningerne er skitseret i klimahandlingsplanen fra 2014.

Ved Bjerge Nordstrand skal tærskelværdien for oversvømmelse hæves. Dette kan fx ske ved en mindre digeløsning samt et sluseanlæg ved åudløbet der sikrer mod indtrængende havvand.

Der kan dog på sigt opstå problemer med optrængende grundvand og vand fra baglandet, der skal pumpes væk for at holde området tørt.

En stormflod i t2100 vil være kritisk, specielt for Ornum og Bjerge Sydstrand.
Løsningerne for disse områder ligger ikke lige for pga. problemer med stigende grundvand og oversvømmelser fra Nedre Halleby Å som følge af øget nedbør. Der kan laves lokale digeløsninger for at udsætte problemet, men kan det være nødvendigt at tage områdets placering som sommerhusområde op til revision.

Ved Kirke Helsinge Strand skal tærskelværdien for oversvømmelse hæves. Dette kan fx ske ved en mindre digeløsning samt et sluseanlæg ved åudløbet der sikrer mod indtrængende havvand. Der kan dog på sigt opstå problemer med optrængende grundvand og vand fra baglandet, der skal pumpes væk for at holde området tørt.

Ved Dalby Strand er der allerede i dag behov for en digeløsning hvis alle huse skal være beskyttede.

___

Ansvar
Kalundborg Kommune og Grundejere

Aktører
Grundejere (anlæg) og Kalundborg Kommune (vejlede grundejerne)

Opstart
2024

Merværdi

Oversvømmelse fra regn

Der er gennemført en risikokortlægning der viser områder i kommunen som er særligt sårbare overfor voldsomme regn hændelser.
Jf. Spildevandsplanen skal der udvikles en strategi for regnvandshåndtering i Kalundborg Kommune der supplerer Kommuneplanens rammebestemmelser. Ved ny byudvikling og byggemodninger tages regnvandshåndtering med som en afgørende parameter.

Regnvandshåndtering bør foregå i tre trin:

 1. Begræns – fx opsamling og tilbageholdelse via grønne tage, grønne arealer, nedsivning, intelligent styring mv.
 2. Udnyt – til fx køle og procesvand eller toiletskyl

Afled – robuste spildevandssystemer tilpasses fremtidens nedbør fx konstruerede vådområder i stedet for bassiner.

___

Ansvar
Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning

Aktører
Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning, boligejere, bygherrer og industrien.

Opstart
2023

Merværdi
Grønne og blå strukturer til at begrænse regnen der afledes til spildevandssystemer, kan tilføres værdi som rekreative områder og øget biodiversitet.
Regnvand der udnyttes i boliger eller industrien sparer grundvand og drikkevand.

Oversvømmelse fra vandløb

Kalundborg står overfor omfattende forandringer med en større byudvikling, som sammen med kommende klimaforandringer medfører øget vandtilstrømning til Kærby Å.

Det betyder at risikoen for oversvømmelser langs åen er stigende og vi er derfor nødt til at se på mulige løsningsforslag, hvis bygninger langes åen ikke skal oversvømmes i fremtiden. Der er behov for at se på nye vandløsninger, så byen både kan rumme nuværende og fremtidige udviklingsbehov samtidigt med at der skabes bedre levevilkår for mennesker og natur.

Kalundborg Forsyning arbejder sammen med Kalundborg Kommune om en ny helhedsplan for Kærby Å. En beskrivelse af planen kan ses her: Kærby Å Helhedsplan | Kalundborg Forsyning (kalfor.dk)

___

Ansvar
Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune

Aktører
Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning, boligejere og industrien.

Opstart
2023

Merværdi
Der skabes bedre levevilkår for mennesker og natur.

Tørke, grundvand og kysterosion

Det er muligt delvis at modvirke temperaturstigninger i byerne med fx blå strukturer/åben vand, flere grønne områder og træer i tætbebyggede områder som by- og centerområder og industriområder.

Der skal arbejdes med ”varme reducerende tiltag” i den kommunale planlægning”.

Kommunale enheder der arbejder direkte med omsorg og pleje af sårbare grupper har et beredskab med konkrete handlinger, der løbene skal opdateres i takt med at klimaet forandres.

___

Ansvar
Kalundborg Kommune, lodsejere.

Aktører
Kalundborg Kommune.

Opstart
2023

Merværdi
Øget biodiversitet

Ny planlægning bør indeholde krav om, at de lokale forhold ift. terrænnært grundvand undersøges.

___

Ansvar

Kalundborg Kommune.

 

Aktører

Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning bygherrer og ejendomsudviklere.

 

Opstart

2024

 

Merværdi

Kalundborg Kommune har ca. 197 km kyststrækning.

Der er i kommuneplanen udpeget kyststrækninger hvor der er risiko for erosion.

Redegørelse (kalundborg.dk)

Lodsejere kan arbejde på at sikre deres ejendomme med tiltag som fx Højvandsbeskyttelse, erosionsbeskyttelse - dige/klitlandskab.

Kyststrækninger med erosionsrisiko;

 • Kirke Helsinge Strand
 • Reersø
 • Horsfoldskær/Bjerge Sydstrand
 • Bjerge Nordstrand
 • Kalundborg By, del af Røsnæs (Nyvænget-Kohorn)
 • Nostrup Sandlodder-Røsnæs Fyr
 • Sommerhusområderne Svenstrup Overdrev og Vollerup Overdrev
 • Fra Svenstrup Overdrev til Bregninge Å
 • Vesterlyng Strand til Starreklinte
 • Sejerø

___

Ansvar
Lodsejere eller kommunen 

Aktører
Lodsejere eller kommunen 

Opstart
2023

Merværdi
Biodiversitet og rekreativ adgang til naturen