Vandløb og søer

I spildevandsplanen sætter Kalundborg Kommune fokus på at forbedre vandmiljøet i vores vandløb og søer. En del  af kommunens vandløb og søer har i dag ikke den målsatte tilstand. Årsagen til dette kan blandt andet være udledning af spildevand.

Nogle af vandløbene er også påvirkede af overløb fra kloakkerne i byområder. Mange byområder er i dag separatkloakerede, men flere steder findes områder, der stadig har ældre fælleskloakker, hvor spildevand og regnvand løber i samme ledning. Når det regner kraftigt, er der risiko for overløb af kloakvand til vandløbene. Indsatsen dér kan eksempelvis være en separatkloakering, evt. kombineret med klimaløsninger, der udnytter regnvandets rekreative værdi. 

I områder, hvor det kan lade sig gøre, kan det være en mulighed at afkoble regnvand fra kloakken og nedsive det lokalt.  

Andre vandløb er mere påvirkede af spildevand fra ejendomme i det åbne land. I seneste planperiode (2010-2015) er en række landsbyer og klynger af huse kloakeret, men der findes fortsat områder og landsbyer, der ikke er kloakeret og som leder spildevand til vandløb. Kalundborg Kommune har meddelt de sidste planlagte påbud i 2022.  

Ved at forny kloaksystemerne og sikre en bedre rensning af spildevandet vil mange vandløbsstrækninger og søer få forbedret vandkvaliteten.  

Kalundborg Forsyning undersøger de vandløb og søer, der forventes at kunne blive påvirket af forsyningens aktiviteter.