Grundvand

Kalundborg Kommune arbejder for at beskytte grundvandet mod forurening, så vandforsyningen i fremtiden også kan baseres på rent grundvand. 

Målet med spildevandsplanen er bl.a. at sikre, at spildevandshåndteringen ikke påvirker grundvandet negativt. 

Ejendommene i kommunen forsynes med vand fra

  • almene vandværker
  • vandværker der forsyner få forbrugere (ikke-alment vandværk)
  • egen vandforsyning.

Under 500 ejendomme forsynes ved de 2 sidstnævnte løsninger. 

De ejendomme der forsynes fra et ikke-alment vandværk eller egen vandforsyning, er oftest ikke beliggende i et kloakeret område. De har derfor egen spildevandshåndtering, hvor spildevandet udledes eller nedsives. For at sikre vandforsyningen er det vigtigt at spildevandshåndteringen sker sådan at den ikke forurener grundvandet eller vandforsyningsanlægget. 
 
Lovgivningen fastsætter at der som udgangspunkt er en beskyttelseszone på 300 meter omkring boringer med krav til drikkevandskvalitet i forhold til nedsivning af spildevand. Hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivning vil kunne ske uden risiko for forurening af vandforsyningsboringer, kan kommunen vælge at dispensere til en kortere afstand mellem nedsivningsanlæg og boringer. 

Nedsivning af spildevand i større mængder (typisk mere end 30 PE, som fra større institutioner, tæt placerede enkeltanlæg eller fælles nedsivningsanlæg for større landsbysamfund), skal dog undgås i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i indvindingsoplande til almene vandværker. 

Indenfor planperioden skal omfanget af konflikter mellem nuværende og fremtidig spildevandshåndtering og vandforsyninger kortlægges, og mulige løsningsmuligheder undersøges. Implementeringen af løsninger forventes ikke gennemført indenfor planperioden.