Kommunalbestyrelsens overordnede klimamål

Med kommunalbestyrelsens tilslutning til DK2020 i 24. juni 2021 har Kalundborg Kommune forpligtet sig til at arbejde for at nå følgende klimamål:

  • Reduktion af CO2-udledningerne med mindst 70 % i forhold til udledningerne i 1990
  • Klimaneutralitet senest i 2050
    • hvilket betyder, at vi i år 2050 ikke udleder mere CO2 end vi optager indenfor kommunens geografiske område

For at nå den nationale målsætning om at gøre Danmark uafhængig af kul, olie og naturgas i år 2050 skal energiforsyningen omstilles, så den er baseret på vedvarende energikilder som fx vind, sol og biomasse. Det er et nationalt mål, at den samlede energiproduktion fra solceller og landvindmøller skal firedobles inden 2030. Kommunalbestyrelsens har i sin seneste strategi for kommunens udvikling understreget behovet for at understøtte denne massive udvidelse af vedvarende energikilder, også som led i at få skabt en højere grad af selvforsyning. I den kommende revision af kommuneplanen vil der, i forlængelse heraf, derfor være et særligt fokus på etablering af vedvarende energianlæg.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Kommunalbestyrelsens mål for klimaet har et bredere perspektiv end reduktion af drivhusgasser alene. For Kalundborg Kommune er det således også afgørende at kunne understøtte bosætning i hele kommunen. Her spiller varmeplanlægning en vigtig rolle, og det politiske fokus handler her om at sikre borgerne adgang til bæredygtig varmeforsyning, så det fortsætter med at være attraktivt at bo i kommunen. I Kalundborg Kommunes strategiske energiplan fra 2018, er der i et bosætningsperspektiv beskrevet indsatser for en større udbredelse og bedre udnyttelse af fjernvarmen, udfasning af olie/gas fx ved etablering af fællesvarme for landsbyer og vejledningsindsatser for boligejere i det åbne land.